UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 350 din 24 noiembrie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 151 din 15.11.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 24 noiembrie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 82 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă solicitarea Consiliului de administrație ca studenții ucraineni (de la an pregătitor, licență, masterat, doctorat), care depun o cerere motivată privind imposibilitatea deplasării lor din Ucraina la Galați, să efectueze activitățile didactice în regim on-line, pe platforma Microsoft Teams, având în vedere solicitările făcute în contextul războiului și al aplicării Legii Marțiale în Ucraina, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, conform HCA nr. 151 din 15.11.2022.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email