UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.
Comisia pentru Cercetare ştiintifică (CCS), ca organ consultativ al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale (Legea nr. 1/2011) şi ale Cartei Universităţii.

Art.2.
(1) Scopul CCS este să asigure monitorizarea şi orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate, stabilirea strategiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi creşterea calităţii şi vizibilităţii în cercetare a resursei umane, în acord cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică al UDJG, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, cu orientările, reglementările şi strategiile organismelor de coordonare a cercetării ştiinţifice, ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Consiliului National de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
(2) CCS funcţionează pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. CCS se subordonează Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Preşedintelui Senatului.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art. 3.
(1) În colaborare cu prorectorul de resort, CCS elaborează strategia şi regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din UDJG, cu referire la: (i) Planul strategic de cercetare ştiinţifică a UDJG (ii) Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică din UDJG (iii) Acreditarea internă şi monitorizarea activităţii entităţilor de cercetare; (iv) Dezvoltarea resursei umane pe criterii de competenţă şi calitate profesional-ştiinţifică (concursuri de promovare, abilitare etc.) (v) Stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică (premierea rezultatelor cercetării, acordarea de granturi, gradaţii de merit etc.).
(2) CCS coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare în UDJG, în vederea creşterii performanţelor în cercetarea ştiinţifică şi a vizibilităţii universităţii pe plan naţional şi internaţional. Va elabora un plan de promovare, diseminare şi recompensare a rezultatelor pentru sporirea competitivităţii în cercetare în UDJG.
(3) CCS face recomandări Senatului UDJG referitor la politicile de cercetare, la procedurile şi iniţiativele legate de cercetare şi criteriile ştiinţifice pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi a resursei umane, astfel încât să se asigure consistenţă şi eficienţă în luarea deciziilor şi planificarea strategică privind activitatea de cercetare ştiinţifică din UDJG, pe termen scurt, mediu şi lung.
(4) CCS coordonează elaborarea politicii de promovare a excelenţei în cercetare a resursei umane în UDJG, analizează şi avizează metodologia concursurilor pentru angajarea sau promovarea personalului didactic şi de cercetare, respectiv pentru selecţia acestora în structuri de conducere din comisii şi consilii care implică îndeplinirea anumitor standarde în activitatea de cercetare. Analizează şi avizeaza aceste dosare de concurs sau selecţie din punctul de vedere al performanţei ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor, confirmând îndeplinirea criteriilor ştiinţifice impuse prin legislaţia în vigoare şi metodologia de concurs aprobată de Senat. Avizează eligibilitatea candidaţilor, inclusiv cererile pentru obţinerea atestatului de abilitare.
(5) Analizează propunerile privind acordarea de premii, titluri şi distincţii ştiinţifice ale UDJG.
(6) Susţine activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Planul strategic de cercetare ştiinţifică a UDJG, a planurilor de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor, ale departamentelor şi ale Centrelor de cercetare.
(7) Analizează crearea unor noi infrastructuri moderne de cercetare ştiinţifică, în acord cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică a UDJG, în domeniul creşterii competitivităţii şi a vizibilităţii pe plan regional, naţional şi internaţional.
(8) Monitorizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi cercetătorilor din UDJG.
(9) Monitorizează calitatea ştiinţifică a revistelor şi a altor publicaţii UDJG şi propune sprijin, inclusiv financiar, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale (cotare ISI, includere în baze de date internaţionale, alte criterii de evaluare scientometricã).
(10) Analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în UDJG şi propune măsuri de îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale ale universităţii, în vederea creşterii calităţii, vizibilităţii şi a competitivităţii în cercetarea din UDJG.
(11) Oferă sprijinul logistic necesar pentru constituirea bazei de date privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul UDJG.
(12) Analizează documentele oficiale care reglementează cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea profesional-ştiinţifică a resursei umane, formulează observaţii, amendamente şi solicitări pe care le transmite, cu acordul Senatului, Consiliului de Administraţie a UDJG.

CAPITOLUL III
STRUCTURA COMISIEI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art. 4.
(1) Din componenţa CCS fac parte cadre didactice şi cercetători – reprezentanţi ai Facultăţilor şi Departamentelor UDJG, cu rezultate notabile în cercetare şi studenţi membri ai Senatului UDJG.
(2) CCS este condusă de un preşedinte ales dintre membrii comisiei prin votul deschis al acestora şi validat de Senatul UDJG.
(3) Preşedintele CCS poate fi suspendat de către Senat la propunerea Preşedintelui Senatului UDJG.
(4) Logistica necesară funcţionării CCS este asigurată de secretariatul acesteia, care va redacta documentele elaborate de comisie.
(5) Atribuţiile preşedintelui CCS sunt următoarele:
  • asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei;
  • convoacă şi prezidează reuniunile CCS;
  • stabileşte ordinea de zi;
  • elaborează hotărârile comisiei şi o informează cu privire la îndeplinirea acestora;
  • reprezintă CCS în relaţia cu Senatul UDJG, preşedintele Senatului, Prorectorul cu cercetarea ştiinţifică şi Consiliul de Administraţie a UDJG;
  • coordonează secretariatul comisiei şi are responsabilitatea arhivei de date a comisiei.
(6) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita temporar mandatul, sarcinile acestuia se încredinţează, după consultarea comisiei, decanului de vârstă al CCS, sau unui membru al comisiei, prin delegare de atribuţii.
(7) Partea organizatorică a desfăşurării activităţii CCS este asigurată de secretarul comisiei, ales dintre membrii comisiei.
(8) Secretarul CCS asigură redactarea proceselor verbale şi are responsabilitatea organizării arhivei documentelor elaborate de comisie.

CAPITOLUL IV
PROCEDURI

Art 5.
(1) CCS se întruneşte lunar, întro perioadă stabilită cu acordul membrilor comisiei.
(2) CCS se întruneşte în sesiuni extraordinare, la convocarea preşedintelui Senatului UDJG.
(3) La şedinţele CCS pot participa, în calitate de invitaţi: rectorul, prorectorul care coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică, cadre didactice din UDJG, cercetători, specialişti în domenii de interes cu performanţe profesional ştiinţifice deosebite, membri din reţelele/universităţile partenere din ţară şi străinătate sau reprezentanţi ai mediului economic.
(4) În situaţia în care un membru al CCS lipseşte mai mult de trei luni de la întâlnirile comisiei sau este revocat din calitatea de membru al Senatului UDJG, acesta va fi înlocuit, specificându-se motivul înlocuirii. Noul membru va fi propus şi validat de Senatul UDJG.

Art. 6.
(1) Cvorumul de lucru al CCS a Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor comisiei.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, hotărârile CCS se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis sau secret în cazurile care necesită confidenţialitatea votului. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de şedinţă, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedinte.
(3) CCS prezintă Senatului un raport de activitate anual.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

Art. 7.
(1) Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare din domeniile de interes.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a CCS intră în vigoare la data adoptării de către Senatul UDJG. La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări anterioare.
(3) Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CCS se realizează prin hotărâre a Senatului UDJG, la propunerea Preşedintelui Senatului sau a CCS.

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi din data de 01.11.2012.