UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.

Comisia pentru Cercetare ştiintifică, ca organ consultativ al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, se constituie şi funcţionează în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, al Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului universitar.

Art. 2.

Scopul Comisiei pentru cercetare ştiinţifică este de a asigura monitorizarea şi orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate, de a propune strategiile de dezvoltare a infrastructurii de cercetare şi soluţii pentru actualizarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare şi creşterea calităţii şi vizibilităţii în cercetare, a resursei umane, în acord cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică al UDJG, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, cu orientările, reglementările şi strategiile organismelor de coordonare a cercetării ştiinţifice, ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Consiliului Național de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Art. 3.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică funcţionează pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. Comisia de cercetare ştiinţifică se subordonează Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Preşedintelui Senatului.

 

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 4.

Componenţa comisiei se stabileşte la propunerea preşedintelui Senatului universitar, pe baza propunerilor/autopropunerilor senatorilor, la începutul mandatului şi se aprobă de către plenul Senatului prin vot deschis. Comisia funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani, este formată dintr-un număr impar de membri şi este condusă de un președinte, numit de preşedintele Senatului universitar şi avizat de plenul Senatului.

Art. 5.

Din componenţa Comisiei pentru cercetare ştiinţifică fac parte senatorii cu rezultate notabile în cercetarea ştiinţifică şi studenţi senatori.

Art. 6.

Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică poate desemna un înlocuitor dintre membrii comisiei, prin delegare de atribuţii

Art. 7.

Preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică poate fi suspendat sau înlocuit la propunerea preşedintelui Senatului universitar cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului.

Art. 8.

Atribuţiile preşedintelui comisiei sunt, în principal, următoarele:

a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei;
b) convoacă şi prezidează reuniunile comisiei;
c) stabileşte ordinea de zi;
d) elaborează hotărârile comisiei şi informează cu privire la conţinutul acestora, în acord cu deciziile luate de membrii comisiei;
e) reprezintă Comisia pentru cercetare ştiinţifică în relaţia cu Senatul universitar, preşedintele Senatului, prorectorii responsabili cu activitatea de cercetare-dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social şi Consiliul de Administraţie al universităţii;

Art. 9.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică funcţionează cu sprijinul Cancelariei Senatului universitar.

Art. 10.

Cancelaria Senatului universitar va păstra actele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică într-un spaţiu adecvat pus la dispoziţie de către conducerea universităţii.

Art. 11.

Comisia se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minim 2/3 din membrii săi.

Art. 12.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică este convocată de preşedintele comisiei sau de preşedintele Senatului.

Art. 13.

În situații excepționale, precum starea de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit întrunirea comisiei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line, votul fiind exprimat electronic, prin e-mail.

Art. 14.

Membrii comisiei care nu pot lua parte la şedinţe trebuie să anunţe din timp președintele comisiei şi să menţioneze cauzele care îi împiedică să participe.

Art. 15.

Absența la ședința comisiei sau la exprimarea votului electronic pentru mai mult de 3 ședințe într-un an academic conduce la sancțiuni conform Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitar.

Art. 16.

Comisia de cercetare ştiinţifică, în îndeplinirea atribuţiilor proprii, emite Recomandări, Avize sau Puncte de vedere, care se adoptă cu majoritate simplă, exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi.

Art. 17.

Documentele emise de comisie se adoptă, de regulă, prin vot deschis. La propunerea președintelui sau a oricărui membru prezent la ședință, se va adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu contravine altor regulamente superioare.

Art. 18.

Reprezentanții studenților în Comisia pentru cercetare ştiinţifică au, în principiu, drept de vot asupra tuturor propunerilor supuse aprobării, cu excepţia deciziilor referitoare la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante.

Art. 19.

La ședințele comisiei pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența comisiei.

Art. 20.

Documentele comisiei se tehnoredactează şi se semnează de președinte și se comunică Preşedintelui Senatului și Cancelariei Senatului pentru înregistrare.

Art. 21.

Calitatea de membru al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin decizia preşedintelui Senatului universitar, pentru motive bine întemeiate ce vor fi prezentate plenului Senatului;
b) la încetarea mandatului de membru al Senatului universitar;
c) prin pierderea calității de membru al Senatului universitar;
d) prin demisie sau transfer la o altă comisie a Senatului universitar.

 

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII

Art. 22.

Comisia pentru cercetare ştiinţifică are, în principal, următoarele atribuţii:

a) în colaborare cu prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare și parteneriatul cu mediul economico-social, comisia elaborează strategia şi regulamentele specifice activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate, cu referire la:

- planul strategic de cercetare ştiinţifică a universităţii;
- finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate;
- acreditarea internă şi monitorizarea activităţii entităţilor de cercetare;
- dezvoltarea resursei umane pe criterii de competenţă şi calitate profesional-ştiinţifică (concursuri de promovare etc.);
- stimularea excelenţei în cercetarea ştiinţifică (premierea rezultatelor cercetării, acordarea de granturi, gradaţii de merit etc.);

b) comisia pentru cercetare ştiinţifică coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare în universitate, în vederea creşterii performanţelor în cercetarea ştiinţifică şi a vizibilităţii universităţii pe plan naţional şi internaţional. Va elabora un plan de promovare, diseminare şi recompensare a rezultatelor pentru sporirea competitivităţii în cercetare în UDJG;
c) comisia pentru cercetare ştiinţifică face recomandări Senatului universitar referitor la politicile de cercetare, la procedurile şi iniţiativele legate de cercetare şi criteriile ştiinţifice pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi a resursei umane, astfel încât să se asigure consecvenţă şi eficienţă în luarea deciziilor şi planificarea strategică privind activitatea de cercetare ştiinţifică din universitate, pe termen scurt, mediu şi lung;
d) coordonează elaborarea politicii de promovare a excelenţei în cercetare a resursei umane în universitate, analizează şi avizează metodologia concursurilor pentru angajarea sau promovarea personalului didactic şi de cercetare, respectiv pentru selecţia acestora în structuri de conducere din comisii şi consilii care implică îndeplinirea anumitor standarde în activitatea de cercetare;
e) analizează şi avizează dosare de concurs sau selecţie din punctul de vedere al performanţei ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor, confirmând îndeplinirea criteriilor ştiinţifice impuse prin legislaţia în vigoare şi metodologia de concurs aprobată de Senat şi avizează eligibilitatea candidaţilor;
f) analizează propunerile privind acordarea de premii, titluri şi distincţii ştiinţifice ale universităţii;
g) susţine activitatea de cercetare ştiinţifică pe baza Planul strategic de cercetare ştiinţifică a universităţii, a planurilor de cercetare ştiinţifică ale facultăţilor, ale departamentelor şi ale Centrelor de cercetare;
h) analizează crearea unor noi infrastructuri moderne de cercetare ştiinţifică, în acord cu Planul strategic de cercetare ştiinţifică a universităţii, în domeniul creşterii competitivităţii şi a vizibilităţii pe plan regional, naţional şi internaţional;
i) monitorizează activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate;
j) monitorizează calitatea ştiinţifică a revistelor şi a altor publicaţii ale univeristăţii şi propune sprijin, inclusiv financiar, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale (cotare ISI, includere în baze de date internaţionale, alte criterii de evaluare scientometrică);
k) analizează periodic rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în universitate şi propune măsuri de îmbunătăţire, pentru a fi incluse în planurile strategice şi operaţionale ale universităţii, în vederea creşterii calităţii, vizibilităţii şi a competitivităţii în cercetarea din universitate;
l) analizează documentele oficiale care reglementează cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea profesional-ştiinţifică a resursei umane, formulează observaţii, amendamente şi solicitări pe care le transmite, cu acordul Senatului, Consiliului de Administraţie al universităţii.
m) coordonează desfăşurarea şi asigură orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din universitate în acord cu Planul strategic al universităţii şi cu Strategia de cercetare ştiinţifică, cu programele naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică;
n) analizează şi avizează programele de cercetare ştiinţifică anuale şi de perspectivă elaborate de structurile universităţii;
o) stimulează şi sprijină activitatea de cercetare a departamentelor, cadrelor didactice, doctoranzilor, cercetătorilor şi studenţilor din universitate, inclusiv prin colaborarea cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi din străinătate;
p) analizează activitatea departamentului/departamentelor şi institutului/ institutelor de cercetare ştiinţifică din cadrul universităţii;
q) analizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de cercetare ştiinţifică şi modul de executare al acestuia, pe baza bilanţurilor contabile;
r) analizează şi supune spre aprobarea Senatului universităţii regulamentele/statutele de organizare şi funcţionare ale structurilor de cercetare din universitate, precum şi alte regulamente specifice activităţii de cercetare;
s) sprijină organizarea în universitate a manifestărilor ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională;
t) coordonează acţiunile legate de atribuirea premiilor pentru cercetare ştiinţifică atribuite cadrelor didactice şi cercetătorilor din universitate, precum şi acţiunile legate de atribuirea burselor de performanţă pentru studenţi;
u) analizează propunerile venite din partea Consiliului facultăţii în vederea decernării titlului onorific de „DOCTOR HONORIS CAUSA” al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi le înaintează Senatului universităţii;
v) analizează propunerile venite din partea Consiliului facultăţii sau departamentului, în vederea decernării titlului onorific de „PROFESSOR EMERITUS” şi le înaintează Senatului universităţii;
w) se pronunţă asupra eventualelor contestaţii înaintate de către persoanele eligibile care nu au fost nominalizate la acordarea titlurilor onorifice sau a căror nominalizare a fost respinsă la nivelul Comitetului de nominalizare sau al Consiliului facultăţii sau al departamentului.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 23.

Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, la propunerea Comisiei pentru cercetare ştiinţifică şi cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului universitar.

Art. 24.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 9 decembrie 2020. 

 

 

Președinte Comisia pentru cercetare ştiinţifică
Prof. univ. dr. habil. ing. Gabriela RÂPEANU

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email