UGAL

(Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 27.02.2014 şi modificat în şedinţa de Senat din 13.03.2014)

1. Comunicarea/diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice se efectuează atât prin publicarea de cărţi, cât şi prin realizarea de lucrări ştiinţifice, prezentate la manifestări ştiinţifice de specialitate şi/sau publicate în reviste/jurnale de specialitate/volume colective, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

2. Pentru lucrările care urmează a fi comunicate pe baza studiilor sau cercetărilor realizate în cadrul UDJG, se declară apartenenţa autorilor la această instituţie, incluzând apartenenţa la facultatea şi/sau centrul de cercetare din UDJG în care s-au desfăşurat studiile.

3. Pentru lucrările care urmează a fi comunicate pe baza studiilor sau cercetărilor realizate în cadrul altor instituţii decât UDJG, pentru care UDJG a susţinut financiar cel puţin mobilitatea cercetătorilor, se declară apartenenţa autorilor la această instituţie. În această situaţie, se recomandă ca autorii lucrării să declare apartenenţă dublă: la UDJG şi la instituţia în care au realizat studiul.

4. Orice lucrare (prezentare orală, poster sau manuscris), care se doreşte a fi comunicată, trebuie să aibă acordul scris al tuturor autorilor înainte de a fi trimisă spre publicare, indiferent dacă autorii sunt angajaţi ai UDJG sau ai altor instituţii. Obţinerea şi păstrarea acordurilor de publicare este responsabilitatea autorului corespondent. Acordurile se păstrează pe o perioadă de cinci ani, de la data obţinerii.

5. În cazul în care autorii optează pentru publicare în reviste/jurnale/volume colective care solicită plata unei taxe, referatul prin care se solicită UDJG efectuarea plăţii din fondurile proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma completării unuia dintre tabelele 1a, 1b sau 1c prezentate în  Anexa 1, conform grilei corespunzătoare ştiinţelor inginereşti (Grila 1a),   domeniului economic (Grila 1b) sau a celei corespunzătoare domeniului ştiinţelor socio-umaniste (Grila 1c). Punctajul minim necesar aprobării plăţii taxei de publicare se stabileşte anual, în luna ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al UDJG.

6. În cazul în care autorii – angajaţi ai UDJG optează pentru participare la manifestări ştiinţifice care solicită plata unei taxe, referatul prin care se solicită UDJG efectuarea plăţii din fondurile proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma completării unuia dintre tabelele 2a sau 2b prezentate în  Anexa 2, conform grilei corespunzătoare domeniilor economic, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii (Grila 2a) sau a celei corespunzătoare domeniului ştiinţelor socio-umaniste (Grila 2b). Punctajul minim necesar aprobării plăţii taxei de participare la o manifestare ştiinţifică se stabileşte anual, în luna ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al UDJG.

7. În cazul în care se optează pentru publicarea unei cărţi, referatul prin care se solicită UDJG efectuarea plăţii din fondurile proprii se aprobă pe baza unui punctaj rezultat în urma completării tabelului 3, prezentat în  Anexa 3, conform Grilei 3. Punctajul minim necesar aprobării plăţii cheltuielilor de publicare a unei cărţi se stabileşte anual, în luna ianuarie, de către Consiliul de Administraţie al UDJG. UDJG nu va finanţa prezentarea şi publicarea lucrărilor la unele manifestări ştiinţifice conform unei liste care va fi revizuită anual.

8. Pentru a fi luate în considerare, referatele de solicitare de la UDJG a taxei de publicare dinfondurile proprii ale UDJG, a taxei de participare la o manifestare ştiinţifică sau a cheltuielilor de publicare a unei cărţi vor fi însoţite de anexa corespunzătoare şi documente doveditoare, care să permită verificarea punctajului. Confirmarea punctajului se realizează prin semnătură de către directorul departamentului din care face parte solicitantul. Referatele care conţin date eronate sau false nu se aprobă. Nu se vor lua în considerare referatele de solicitare de la UDJG a taxei de publicare sau a taxei de participare la o manifestare ştiinţifică atunci când lucrările prezintă rezultate ce au fost obţinute în cadrul unui proiect de cercetare in derulare, care ar putea acoperi costuri de diseminare.

9. Un angajat al UDJG poate solicita plata unei taxe de publicare, de prezentare la o manifestare ştiinţifică sau de publicare a unei cărţi din fondurile proprii ale UDJG doar în calitate de autor principal (prim autor sau autor corespondent). Persoanele care au fost dovedite ca au încălcat normele deontologice privind publicarea rezultatelor cercetarii nu vor mai putea beneficia de nici un fond de publicare din partea UDJG.

10. Raportarea publicării unui articol se face după ce articolul a fost publicat - alocat unui volum/număr/pagini, şi nu atunci când apare ”first online”. Singura situaţie în care se pot face raportări cu ”first online” este cea inclusă în dosarele de autoevaluare pentru autorizare provizorie, acreditare sau evaluare periodică ARACIS.

11. Raportarea participării la o manifestare ştiinţifică se face după ce are loc evenimentul şi există dovezile de participare (program şi/sau volum manifestare în care apare publicat un rezumat, o comunicare scurtă sau o lucrare integrală).

12. Angajaţii UDJG nu plătesc taxe de publicare în revistele editate de UDJG.

13. Persoanele care doresc să realizeze un brevet pe baza rezultatelor cercetării nu pot publica nicio lucrare despre rezultatele care vor face subiectul brevetării, deoarece lucrarea proprie publicată anterior datei de obţinere a brevetului poate fi considerată o dovadă a lipsei de originalitate a brevetului.

14. În cazul încălcării prezentului regulament, solicitantului i se impută întreaga sumă finanţată de către UDJG din venituri proprii.

 

Anexa 1 la Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetăriiştiinţifice
  • Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul ştiinţelor inginereşti
  • Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul economic
  • Anexă la referatul de solicitare a taxei de publicare a unei lucrări în domeniul ştiinţelor socio-umaniste
Anexa 2 la Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
  • Anexă la referatul de solicitare a taxei de participare la evenimente ştiinţifice din domeniile economic, ştiinţe inginereşti, matematica si stiinte ale naturii
  • Anexă la referatul de solicitare a taxei de participare la evenimente ştiinţifice în domeniul Ştiinţelor socio-umaniste
Anexa 3 la Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
  • Anexă la referatul de solicitare a sprijinului financiar pentru publicarea unei cărţi
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email