UGAL

 

 

INTRODUCERE

Art. 1 
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, a Ordinului nr. 3952 din 03/05/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, a Ordinului ministrului educaţiei naționale nr. 5664 din 30/12/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie și a Ordinului nr. 3200/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și de disertație, Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul universității, precum şi cu prevederile Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 2 
Prezentul regulament se aplică începând cu promoţia anului universitar 2020-2021, precum şi cu absolvenţii promoțiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor, până la intrarea sa în vigoare.

Art. 3 
Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă, de diplomă şi de disertaţie - se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare şi regulamentului propriu, aprobat de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Art. 4 
Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de Senatul universităţii, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Art. 5 
Programele de studii organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel:

 1. pentru ciclul I de studii universitare - studiile universitare de licenţă/diplomă se încheie cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;
 2. pentru ciclul II de studii universitare - studiile universitare de master se încheie cu examen de disertaţie.

Art. 6 

 1. Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu:
  1. examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
  2. examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
 2. Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează şi desfăşoară examene de finalizare a studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 7    

 1. În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.
 2. Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.
 3. Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.
 4. Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examenul de selecţie prevăd, în regulamentul propriu, un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  EXAMENULUI  DE  LICENŢĂ/DIPLOMĂ

Art. 8    

 1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă pentru absolvenții proprii la:
  1. programe de studii universitare de  licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;
  2. programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care are programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în acelaşi domeniu de licenţă.
 2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităṭii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea regulamentului propriu.
 3. În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe de studii/specializări vor susţine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 4. În cazul programelor de studii/specializărilor lichidate, la care mai există absolvenţi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor şi pentru care, la nivel naţional, în domeniul respectiv de licenţă, există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de licență/diplomă se susține la instituții de învățământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licență/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Art. 9 
Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.

Art. 10 

 1. Pot susţine examen de licenţă/diplomă:
  1. absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;
  2. absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.
 2. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul consiliilor de administraţie.
 3. Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.

Art. 11 

 1. Înscrierea absolvenţilor proprii pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 2. Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu se înscriu pentru examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 3. Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor menţionate la art. 7 se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia de învăţământ superior în cadrul căreia au promovat examenul de selecţie.

Art. 12 

 1. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de universitate sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută.
 2. Examenele de licenţă/diplomă se desfăşoară în spațiile pe care universitatea are dreptul să le utilizeze.
 3. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se face cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 4. Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, acestea fiind înlocuite cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.

Art. 13 
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

Art. 14 

 1. Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:
  1. proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  2. proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
 2. Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen, specifice fiecărei probe, şi a examinatului.
 3. Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele menționate la alin. (1) pentru examenul de licență/diplomă se pot desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către senatul universitar, cu condiția existenței și a folosirii unei platforme electronice adecvate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată în depozitul digital instituțional.
 4. Studenții la studii universitare de licență, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor/ regulamentelor din universitate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată în depozitul digital instituțional.
 5. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.
 6. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul facultăţii organizatoare.
 7. În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, dintr-o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.
 8. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate pentru absolvenții promoției 2021se poate realiza prin cel puțin una dintre următoarele: probă scrisă, probă orală, probă practică. Modalitatea efectivă se aprobă de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”, după avizul Consiliului de administrație, la propunerea consiliilor facultăţilor.

Art. 15 

 1. Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.
 2. Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare probă.
 3. Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
 4. Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.
 5. Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.
 6. Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă, nu este publică.
 7. Rezultatele obținute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.
 8. Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web.

Art. 16 

 1. Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor, şi cu aprobarea Consiliului de administrație.
 2. Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor și se publică pe site-urile facultăţilor.
 3. Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
 4. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri şi un secretar.
 5. Preşedintele comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
 6. Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
 7. Secretarul comisiei de examen de licenţă/diplomă trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
 8. Membrii comisiei de examen de licenţă/diplomă şi secretarul acesteia nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
 9. Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de licenţă/diplomă, în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior, universitatea încheie un protocol cu instituţia de învăţământ superior autorizată provizoriu, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administrație.
 10. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, precum şi personalul didactic auxiliar implicat sunt remunerați pentru această activitate exclusiv de instituția organizatoare.
 11. Universitatea informează candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/diplomă, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăților şi pe pagina sa de web.

 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

Art. 17 
Programele de studii universitare de masterat, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

Art. 18 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de masterat, cât şi de la studiile postuniversitare de masterat, organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19 
Pentru un program de studii universitare de masterat, examenul de disertaţie se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.

Art. 20 

 1. Examenele de disertaţie se desfăşoară la sediul facultăţii.
 2. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se face individual, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului.
 3. Candidaţii sunt informaţi despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediile facultăților şi pe paginile web ale acestora.

Art. 21 

 1. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
 2. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
 3. Prin derogare de la prevederile alin. (2), pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau urgență, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, susținerea lucrării de disertație se poate desfășura și on-line, în baza unei proceduri aprobate de către Senatul universitar, cu condiția existenței și folosirii unei platforme electronice adecvate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată în depozitul digital instituțional.
 4. Studenții la studii universitare de master, care pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență au urmat activități de învățare și predare în modul on-line, participă la examenele prevăzute de art. 143 din Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile metodologiilor/ regulamentelordin universitate. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și arhivată în depozitul digital instituțional.
 5. Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
 6. Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de examen.
 7. Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10.
 8. Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie, nu este publică.
 9. Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web.

Art. 22 

 1. Comisiile de examen se stabilesc pe programe de masterat, prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor departamentelor şi a consiliilor facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administrație.
 2. Componenţa comisiilor pentru examenele de disertaţie și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor și se publică pe site-urile facultăţilor.
 3. Conducerea universităţii şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
 4. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minimum trei membri şi un secretar.
 5. Preşedintele comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
 6. Membrii comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
 7. Secretarul comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
 8. Membrii comisiei de examen de disertaţie şi secretarul acesteia nu se pot afla, în raport cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.

Art. 23 
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, respectiv sesiunea iunie-iulie, sesiunea septembrie şi sesiunea februarie. În toate sesiunile se aplică aceeaşi Metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei şi acelaşi Regulament, iar comisiile de examen au aceeaşi componenţă.

 

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU ABSOLVENŢII ALTOR INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Art. 24 

 1. Universitatea poate organiza examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, la programe de studii universitare de licenţă care există în structura universităţii, cu respectarea prevederilor legale.
 2. Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional şi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.
 3. Absolvenții programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate/ autorizate să funcționeze provizoriu intrate în lichidare sau lichidate, care nu au susținut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au aceste programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

Art. 25 

 1. Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
 2. Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 26 

 1. În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea, de către absolvenţi, a unui examen de selecţie.
 2. Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine, ulterior, şi examenul de licenţă/diplomă.
 3. Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.
 4. Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Art. 27 

 1. Costurile pentru examenul de selecţie vor fi suportate integral de către instituţia de la care provin absolvenţii.
 2. Studenţii cu taxă, de la specializările autorizate provizoriu, care susţin examenul de finalizare a studiilor în alt centru universitar, vor suporta cheltuielile generate de susţinerea acestui examen, conform legii.

 

COMUNICAREA REZULTATELOR ŞI CONTESTAŢIILE

Art. 28 

 1. Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultății şi pe pagina web a acesteia, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii .
 2. Contestaţiile privind rezultatele unei probe se depun la secretariatele facultăţilor în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea acestora şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.
 3. Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc pe programe de studii, prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii.
 4. Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, în raport cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
 5. Componenţa comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul facultăţii.
 6. Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
 7. Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.

Art. 29 

În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea, de către candidat, a cheltuielilor aferente. Examenul de finalizare a studiilor la care absolventul nu s-a prezentat sau pe care nu l-a promovat în sesiunea de vară, cu promoţia căreia îi aparţine, poate fi repetat în sesiunile din septembrie şi februarie, fără suportarea cheltuielilor aferente.

 

DIPLOMELE. ADEVERINŢELE

Art. 30 
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor la programul de studii/specializarea absolvit(ă) se eliberează de către universitate, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Art. 31 

 1. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
 2. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din universitate, precum şi următoarele informaţii:
  1. domeniul de studii universitare;
  2. programul de studii/specializarea;
  3. perioada de studii;
  4. media de finalizare a studiilor;
  5. statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, localizarea geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
 3. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
 4. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
 5. În cazul instituțiilor de învățământ superior desființate suplimentul la diplomă se completează și se eliberează de către instituția de învățământ universitar acreditată care a organizat examenul de finalizare a studiilor universitare, în baza situației școlare/ foii matricole cu care absolventul a fost admis să susțină examenul de finalizare a studiilor, respectiv a documentelor eliberate de către Arhivele Naționale, serviciile județene/ Serviciul Municipiului București ale/ al Arhivelor Naționale sau de către instituțiile unde a fost depusă arhiva instituției desființate, după caz.
 6. Atunci când se dovedeşte că un certificat sau o diplomă de studii s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii (art. 146 LEN).

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 32 
Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2020-2021.

Art. 33 

 1. Conducerile facultăţilor vor lua măsuri pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării, de către cumpărător, a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.
 2. Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora (art. 143, alin (4) LEN).
 3. Lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie vor fi legate tip carte, cu şină/spiră/arc.

Art. 34 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la activitățile descrise de prezentul regulament, în vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine, privind asigurarea dreptului la învățătură, în cazul în care procesul educațional nu se poate derula față în față, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 35 
Conducerile facultăţilor răspund de aplicarea corectă a OMENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi a prevederilor prezentului regulament.

 

 

Aprobat de Consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 11 din data de 18 februarie 2021 și de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 75 din data de 26 februarie 2021.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email