UGAL

Condiţiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine

 

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji) precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
 2. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

1.1. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din țara de origine, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă și vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai jos, și un atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de direcția de specialitate din cadrul M.E. Această categorie trebuie să urmeze instrucțiunile din metodologia de admitere, de la punctul 3.4, pentru înscrierea la centrele special amenajate, și de la punctul 3.5, pentru înscrierea online.

1.2. Candidații români de pretutindeni care au domiciliul stabil în Româniaabsolvenți ai liceelor din România, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate și pe locurile cu taxă. Această categorie trebuie să urmeze instrucțiunile din metodologia de admitere, de la punctul 3.4, pentru înscrierea la centrele special amenajate, și de la punctul 3.5, pentru înscrierea online.

1.3. Candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, pot participa la concursul de admitere pe locurile bugetate alocate special pentru ei, precum și pe locurile cu taxă. Pentru această categorie, se urmează instrucțiunile de mai jos.

Înscrierile se pot face atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa numărul candidaților înscriși zilnic, pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și program de studii.

1.4. Candidațiii care optează pentru înscrierea la centrul special amenajat, vor depune un singur dosar de înscriere pentru toate facultățile la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (se completează la depunerea dosarului); 
 • diploma de bacalaureat, în original; pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificat de naștere, copie simplă (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificat de căsătorie, copie simplă (unde este cazul);
 • buletinul de identitate, copie simplă (care atestă domiciliul stabil);
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, copie simplă;
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; adeverințele medicale trebuie să deţină viza medicului de la Cabinetul Medical Studențesc din Galați, str. Parcului nr. 4, cămin F, parter, numai pentru candidații care optează pentru domeniile Educație fizică și sportKinetoterapieSănătateTeatru și artele spectacoluluiMuzică; pentru candidații de la domeniile sus-menționate, adeverința medicală tip trebuie să conțină în mod obligatoriu analiza de sânge (VDRL). Comisia Centrală de Admitere are dreptul să verifice, prin sondaj, adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
 • 1 dosar plic;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • certificat/atestat de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova).

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, cu atribuții în acest sens.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte la dosarul de concurs copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi prezentate și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Românii de pretutindeni care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o personă confirmată cu COVID-19, în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul) din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat cu 72 de ore înaintea probelor de examen sau dovada vaccinării complete anti SARS-COV 2;
 • alte documente solicitate în funcție de legislația în vigoare.

1.5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzute mai jos, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

Actele necesare pentru înscrierea online se vor încărca pe platformă, în copie scanată/fotografie, format *.jpeg. Acestea sunt:

 • diploma de bacalaureat, pentru absolvenții din 2021 este valabilă adeverința de absolvent (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de „clinic sănătos”;
  Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist;
  • candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației și Kinetoterapie depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL). Adeverința medicală tip va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc;
  • candidații care optează pentru domeniile Sănătate, Teatru și artele spectacolului și Muzică depun suplimentar la dosar și analiza de sânge (VDRL).
 • fotografie tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească (în limba română);
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • certificat/atestat de competențe de limbă română (cu excepția candidaților din Republica Moldova);
 • declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma www.admitere.ugal.ro și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale.

În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, pentru a se putea înscrie la concursul de admitere, candidatul trebuie să prezinte la dosarul de concurs copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat (declarație de proprie răspundere, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi prezentate și copii ale traducerilor în limba română, legalizate.

Candidațiii care optează pentru înscrierea online vor crea/deschide un singur dosar de înscriere pentru toate facultățile la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

După validarea de către comisia de admitere pe facultate a dosarului de înscriere, candidatul primeşte pe email o fişă de înscriere, generată de platformă, care conține datele personale, ordinea opţiunilor, precum şi alte informaţii necesare în timpul concursului de admitere şi la înmatricularea în anul I. Candidatul are obligația să verifice fișa de înscriere primită și să semnaleze, prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., eventualele neconcordanțe, până la sfârșitul perioadei de înscriere. Nesemnalarea vreunei neconcordanțe echivalează cu validarea fișei de înscriere primită de către candidat.

Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1). 

Evaluarea se poate organiza în cadrul Universității înainte de începerea anului universitar. 
Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

Taxa de înscriere: Românii de pretutindeni/ Românii din Diaspora sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere conform OMEN 4107/06.07.2018.

Examenul de admitere pentru candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni constă în concurs pe bază de dosar, media examenului de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat. Excepție fac facultățile de Educație Fizică și Sport și Arte, unde se susțin probe eliminatorii.

Criteriul de departajare pentru candidații cu aceeași medie de admitere este media multianuală din liceu.

Candidații care aleg să candideze pe locurile speciale ale românilor de pretutindeni vor depune un singur dosar și vor fi  scutiți de plata taxei de înscriere.

Candidații care inițial au fost admiși la un program de studii și se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs de admitere, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua studiile în baza aprobării anterioare.

Candidații români de pretutindeni care au cetățenie română și domiciliul stabil în România sau cei care optează pentru locurile cu taxă vor susține examen de admitere în aceleași condiții ca și  candidații români și vor plăti taxa de înscriere în valoare de 150 lei.

Locurile bugetate alocate special pentru  candidații români de pretutindeni care nu au domiciliul stabil în România, cu sau fără cetățenie română, rămase disponibile după sesiunea de admitere din iulie, vor fi scoase la concurs în sesiunea din septembrie.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul Ministerului Educației Naţionale: http://www.edu.ro/românii-de-pretutindeni 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email