UGAL

Consiliul de administrație


Consiliul de administraţie al Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galați își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Cartei universității.


Acesta este format din Rector, Prorectori, Decani, Directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor desemnat de organizaţiile studenţeşti legal constituite din universitate.


Consiliul de administraţie al universităţii asigură conducerea operativă a universităţii. Acesta este condus de Rector. Rectorul poate invita la şedinţele Consiliului de administraţie reprezentantul sindicatului, reprezentanţii unor organizaţii studenţeşti sau orice altă persoană ce poate fi consultată în respectiva şedinţă.


Consiliul de administraţie al universităţii aplică deciziile strategice ale Senatului universitar şi exercită atribuţii specifice conferite de regulamentele în vigoare.


De asemenea, Consiliul de administraţie al universităţii:

  1. stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
  2. aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
  3. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
  4. avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
  5. aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de senatul universitar;
  6. propune senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domeniile de interes ale universităţii.

Consiliul de administraţie al universităţii se întruneşte, la iniţiativa Rectorului, ori de câte ori este nevoie.


Consiliul de administraţie al universităţii are următoarea componență:

 

Nume și prenume Funcția
Prof. dr. ing. habil. Marian BARBU Rector - Preşedintele Consiliului de administraţie
Conf. dr. ing. Cezar-Ionuț BICHESCU Prorector - managementul financiar și strategii administrative
Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ Prorector – activitatea didactică, asigurarea calității și relații internaționale
Prof. dr. Arthur Viorel TULUȘ Prorector – strategii universitare și relații instituționale
Prof. dr. George Cristian SCHIN Prorector – managementul resurselor umane și juridic
Prof. dr. Adrian MICU Prorector – activitatea CDI și parteneriatul cu mediul economico-social
Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ Prorector – strategii universitare și parteneriatul cu studenții
Prof. dr. ing. Eugen Victor Cristian RUSU Director C.S.U.D.
Vacant Director General Administrativ
Carmen Gabriela SÎRBU Director General Adjunct Administrativ
Conf. dr. ing. Gabriel Popescu Decan - Facultatea de Arhitectură Navală
Prof. dr. Teodor NIȚĂ Decan - Facultatea de Arte
Prof. dr. ing. Dorel AIORDĂCHIOAIE Decan - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Lector dr. Dragoș Mihail DAGHIE Decan - Facultatea de Drept și Științe Administrative
Prof. dr. Mihaela-Carmen MUNTEAN Decan  - Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. dr. habil. Laurențiu Gabriel TALAGHIR Decan - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU Decan - Facultatea de Inginerie
Conf. ec. dr. ing. Mihai Adrian GOANȚĂ Decan - Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
Lector dr. Valerica CELMARE Decan - Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie
Prof. dr. Simona Eugenia ANTOFI Decan - Facultatea de Litere
Prof. dr. habil. Mădălina MATEI Decan - Facultatea de Medicină şi Farmacie
Prof. dr. ing. Gabriela Elena BAHRIM Decan - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
Conf. dr. Jenică CRÎNGANU Decan - Facultatea de Ştiinţe şi Mediu
Conf. dr. Gina NECULA Decan - Facultatea Transfrontalieră
Elena-Simona DAN Student - Reprezentant Liga Studenților din Galați
Conf. dr. Alexandru NECHIFOR Președinte Senat (invitat permanent)
Conf. dr. Romică CREȚU Sindicatul Alma Mater (invitat permanent)
Alexandru-Cosmin VLAD Președinte Liga Studenților din Galați (invitat permanent)
Elena-Petruța MIRONOV Președinte Societatea Studenților Mediciniști din Galați (invitat permanent)
Aljabwobi Hatem Sharyan Mosed Reprezentant Liga Studenților Străini din Galați (invitat permanent)
Daniela Mioara ROTARU Director General – DGS (invitat permanent)
Cătălin ARAMĂ Director General – DGICD (invitat permanent)

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email