UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

Comisia didactică şi de calitate a Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie şi funcţionează în temeiul Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, al OUG nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, al Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și al Regulamentului de organizare şi de funcţionare a Senatului universitar.

 

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 2.

Componenţa comisiei se stabileşte la propunerea preşedintelui Senatului universitar, pe baza propunerilor/autopropunerilor senatorilor, la începutul mandatului şi se aprobă de către plenul Senatului prin vot deschis. Comisia funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani, este formată dintr-un număr impar de membri şi este condusă de un președinte, numit de preşedintele Senatului universitar şi avizat de plenul Senatului.

Art. 3.

Comisia se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minimum 2/3 din membrii săi.

Art. 4.

Comisia didactică şi de calitate este convocată de preşedintele comisiei sau de preşedintele Senatului.

Art. 5.

În situații excepționale, precum stare de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit întrunirea comisiei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line, votul fiind exprimat electronic, prin e-mail.

Art. 6.

Membrii comisiei care nu pot lua parte la şedinţe trebuie să anunţe din timp președintele comisiei şi să menţioneze cauzele care îi împiedică să participe.

Art. 7.

Absența la ședința comisiei sau la exprimarea votului electronic pentru mai mult de 3 ședințe într-un an academic conduce la sancțiuni conform Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitar.

Art. 8.

Comisia didactică şi de calitate, în îndeplinirea atribuţiilor proprii, emite Recomandări, Avize sau Puncte de vedere, care se adoptă cu majoritate simplă, exceptând cazurile în care se aplică alte prevederi.

Art. 9.

Documentele elaborate de comisie se adoptă, de regulă, prin vot deschis sau vot electronic. La propunerea președintelui sau a oricărui membru prezent la ședință, se va adopta procedura votului secret, dacă acest lucru nu contravine altor regulamente superioare.

Art. 10.

Președintele și membrii comisiei au drept deplin de vot. Reprezentanții studenților în Comisia didactică şi de calitate au, în principiu, drept de vot asupra tuturor propunerilor supuse aprobării, cu excepţia scoaterii la concurs a posturilor didactice și de cercetare sau a avizării rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare.

Art. 11.

La ședințele comisiei pot fi invitate, fără drept de vot, persoane a căror prezență este apreciată ca fiind necesară pentru clarificarea unor aspecte aflate în competența comisiei.

Art. 12.

Documentele comisiei se tehnoredactează şi se semnează de preşedintele comisiei și se comunică Preşedintelui Senatului și Cancelariei Senatului pentru înregistrare.

Art. 13.

Calitatea de membru al Comisiei didactice şi de calitate poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin decizia preşedintelui Senatului universitar, pentru motive bine întemeiate ce vor fi prezentate plenului Senatului.
b) la încetarea mandatului de membru al Senatului universitar;
c) prin pierderea calității de membru al Senatului universitar;
d) prin demisie sau transfer la o altă comisie a Senatului universitar.

 

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII

Art. 14.

Comisia monitorizează aplicarea procedurilor şi activităților de evaluare şi asigurare a calităţii procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională şi cu standardele practicate pe plan naţional şi european.

Art. 15.

Comisia urmăreşte evaluarea curriculei universitare şi adaptarea progresivă a gamei de specializări, la cerinţele mediului socio-economic, acordând o atenţie deosebită noilor masterate şi doctorate şi ţinând seama de propunerile facultăţilor.

Art. 16.

Comisia didactică şi de calitate are următoarele atribuţii:

a) Elaborează şi propune spre aprobare Senatului proiectul de Cartă a Universităţii sau proiectele de modificare a acesteia;
b) Realizează analize şi întocmeşte studii privind organizarea şi funcţionarea instituţională, în raport cu dinamica mediului universitar şi a celui economico-social, propune proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, de promovare a avantajului competitiv în condiţiile unui mediu concurenţial;
c) Avizează propunerile Consiliului de administraţie şi ale Consiliilor facultăţilor privind planul strategic de dezvoltare instituţională pe termen mediu şi lung şi planurile operaţionale anuale, precum şi alte documente de planificare strategică la nivel instituţional;
d) Analizează şi evaluează procesul de învăţământ;
e) Urmăreşte aplicarea standardelor şi indicatorilor privind statele de funcţii şi planurile de învăţământ, eficienţa procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională; 
f) Analizează şi face propuneri privind metodologia organizării concursului de admitere şi avizează regulamentul de organizare a admiterii;
g) Analizează aspectele privind metodica didactică de predare şi învăţare, face propuneri pentru modernizarea acesteia şi dotarea cu tehnică informatică şi audiovizuală a spaţiilor de învăţământ, la propunerea consiliilor profesorale ale facultăţilor;
h) Avizează structura anului universitar;
i) Avizează formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora;
j) Avizează regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
k) Avizează regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor;
l) Analizează şi avizează statele de funcţii;
m) Avizează planurile de învăţământ şi verifică respectarea standardelor specifice fiecărui domeniu pe baza unui dosar care conţine planul de învăţământ şi standardele specifice;
n) Analizează şi avizează propunerile de înfiinţare a noilor programe de studii şi propunerile de modificare a planurilor de învăţământ existente;
o) Avizează regulamente și metodologii referitoare la recunoașterea și echivalarea studiilor universitare;
p) Analizează şi avizează regulamentele specifice procesului didactic şi managementului calităţii din universitate;
q) Analizează şi avizează procedurile de evaluare a calităţii elaborate de Comisia de evaluare și asigurare a calităţii (fişa de autoevaluare anuală, recomandările pentru programele de studii evaluate intern, raportul anual al Comisiei de evaluare și asigurare a calităţii);
r) Analizează și avizează documentele trimise către A.R.A.C.I.S. – dosare de autorizare, acreditare, evaluare periodică a programelor de studiu, acreditare instituțională.
s) Duce la îndeplinire orice solicitare a Preşedintelui Senatului universitar, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu sfera de competenţă proprie.

Art. 17.

În vederea realizării atribuţiilor sale, Comisia didactică şi de calitate solicită rapoarte şi informări din partea prorectorului cu activitatea didactică și asigurarea calității, facultăţilor şi departamentelor, precum şi din partea compartimentelor tehnico-administrative, stabilind termene pentru primirea acestora.

Art. 18.

Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) convoacă şi conduce şedinţele comisiei;
b) coordonează activitatea comisiei şi oferă informaţii preşedintelui senatului;
c) prezintă senatului raportul anual privind activitatea comisiei;
d) asigură informarea membrilor comisiei şi pune la dispoziție toate documentele necesare desfăşurării activităţii;
e) colaborează cu prorectorul responsabil cu activitatea didactică şi asigurarea calităţii.

Art. 19.

Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii:

a) participă la şedinţele comisiei;
b) îşi exprimă liber opiniile privind problemele supuse analizei;
c) participă prin vot la luarea deciziilor;
d) participă la elaborarea documentelor specifice comisiei.

Art. 20.

Comisia didactică şi de calitate colaborează cu toate structurile UDJG, în special cu cele din domeniul activitate didactică şi management al calităţii.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 21.

Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, la propunerea Comisiei didactice şi de calitate şi cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului universitar.

Art. 22.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 9 decembrie 2020.

 

 

Președinte Comisia Didactică și de Calitate
Prof. univ. dr. ing. Camelia VIZIREANU

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email