UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art 1. Comisia Didactică şi de Calitate a Senatului Universităţii “Dunărea de Jos”din Galaţi s-a constituit în data de 7 iunie 2012.

Art. 2. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Carta universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Senatului.


CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 3. Comisia didactică şi de calitate are rolul de a elabora şi de a propune Senatului orientările strategice fundamentale în materie de dezvoltare instituţională, de adaptare la mediul extern şi de organizare internă în condiţii de eficienţă, calitate şi competitivitate.

Art. 4. Comisia asigură şi coordonează aplicarea procedurilor şi activitătilor de evaluare şi asigurare a calităţii procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională şi cu standardele practicate pe plan naţional şi european.

Art. 5. Comisia urmăreşte evaluarea curriculei universitare şi adaptarea progresivă a gamei de specializări, la cerinţele mediului socio-economic acordând o atenţie deosebită noilor masterate şi doctorate şi ţinând seama de propunerile facultăţilor.

Art. 6. Comisia Didactică şi de Calitate este condusă de un preşedinte numit de Preşedintele senatului şi avizat de Senat.

Art. 7. Comisia se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz. Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a minim 2/3 din membrii săi.

Art. 8. Lucrările comisiei sunt consemnate într-un caiet de procese verbale.

Art. 9. Comisia Didactică şi de Calitate este convocată de preşedintele comisiei sau de preşedintele Senatului.

Art. 10. Hotărârile, recomandările, avizele sau punctele de vedere ale comisiei se adoptă cu majoritate simplă, prin vot deschis.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII

Art. 11. Comisia Didactică şi de Calitate are următoarele atribuţii:
(1) Elaborează şi propune spre aprobare Senatului proiectul de Cartă a Universităţii sau proiectele de modificare a acesteia;
(2) Realizează analize şi întocmeşte studii privind organizarea şi funcţionarea instituţională, în raport cu dinamica mediului universitar şi a celui economico-social, propune proiecte şi programe de dezvoltare instituţională, de promovare a avantajului competitiv în condiţiile unui mediu concurenţial;
(3) Propune Senatului aprobarea planului strategic de dezvoltare instituţională pe termen mediu şi lung şi planurile operaţionale anuale, precum şi celelalte documente de planificare strategică la nivel instituţional iniţiate de către Consiliul de administraţie şi consiliele profesorale ale facultăţilor;
(4) Elaborează studii de diagnoză şi prognoză privind evoluţiile pe piaţa calificărilor universitare şi propune, în colaborare cu facultăţile şi departamentele, proiecte de dezvoltare a noi specializări, a noi forme şi niveluri de învăţământ universitar şi postuniversitar;
(5) Stabileşte şi propune Senatului sistemul de criterii, standarde şi indicatori privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic şi elaborarea curriculum-ului universitar, în concordanţă cu cerinţele de calitate pedagogică şi de eficienţă economică ale procesului de învăţământ;
(6) Analizează şi evaluează procesul de învăţământ;
(7) Urmăreşte aplicarea standardelor şi indicatorilor privind statele de funcţii şi planurile de învăţământ, eficienţa procesului de învăţământ în concordanţă cu strategia instituţională;
(8) Analizează şi face propuneri privind metodologia organizării concursului de admitere;
(9) Analizează aspectele privind tehnologia didactică de predare şi învăţare, face propuneri pentru modernizarea acesteia şi înzestrarea cu tehnică informatică şi audiovizuală a spaţiilor de învăţământ, la propunerea consiliilor profesorale ale facultăţilor;
(10) Avizează structura anului universitar;
(11) Avizează formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora;
(12) Avizează regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor;
(13) Avizează regulamentul de organizare a admiterii;
(14) Avizează regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor;
(15) Analizează şi avizează statele de funcţii;
(16) Avizează planurile de învăţământ şi verifică respectarea standardelor specifice fiecărui domeniu pe baza unui dosar care conţine planul de învăţământ şi standardele specifice;
(17) Analizează şi avizează propunerile de înfiinţare a noilor programe de studii;
(18) Analizează şi avizează regulamentele specifice procesului didactic şi managementului calităţii din universitate;
(19) Analizează şi avizează procedurile de evaluare a calităţii elaborate de Serviciul de evaluare a calităţii (fişa de autoevaluare anuală, recomandările pentru programele de studii evaluate intern, raportul anual al Serviciului de evaluare a calităţii);

Art. 12. În vederea realizării atribuţiilor sale, comisia didactică şi de calitate solicită rapoarte şi informări din partea facultăţilor şi departamentelor, precum şi din partea compartimentelor tehnico-administrative, stabilind termene pentru primirea acestora.

Art. 13. Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii şi obligaţii:
(1) Convoacă şi conduce şedinţele comisiei;
(2) Coordonează activitatea comisiei şi oferă informaţii preşedintelui senatului;
(3) Prezintă Senatului raportul anual privind activitatea comisiei;
(4) Asigură informarea membrilor comisiei şi pune la dispozitie toate documentele necesare desfăşurării activităţii;
(5) Preşedintele comisiei colaborează cu prorectorii responsabili cu activitatea didactică şi cu managementul calităţii.

Art. 14. Membrii comisiei au următoarele atribuţii şi obligaţii:
(1) Participă la şedinţele comisiei;
(2) Îşi exprimă liber opiniile privind problemele supuse analizei;
(3) Participă prin vot la luarea deciziilor;
(4) Participă la elaborarea rapoartelor, analizelor propunerilor specifice comisiei.

Art. 15. Comisia didactică şi de calitate îşi desfăşoară activitatea colaborând cu toate structurile UDJG, în special cu cele din domeniul activitate didactică şi management al calităţii.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE

Art. 16. Comisia didactică şi de calitate îşi rezervă dreptul de a propune modificarea şi completarea prezentului regulament ori de câte ori acest lucru este necesar sau se impune.

Art. 17. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 01.11.2012.