UGAL

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
 

Art 1.

Cancelaria Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului universitar.

Art. 2.

Scopul Cancelariei Senatului este de a asigura preluarea şi rezolvarea problemelor organizatorice şi administrative ale Senatului UDJG şi de a menţine legătura cu compartimentele funcţionale ale universităţii, prin informarea personalului cu privire la deciziile Senatului universitar.

 

CAPITOLUL II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
 

Art. 3.

Cancelaria Senatului se constituie la propunerea preşedintelui Senatului universitar, la începutul mandatului și funcționează, de regulă, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 4.

Cancelaria Senatului este aparatul tehnic de lucru al Senatului UDJG, are activitate permanentă şi este alcătuită din membri ai Senatului șidouăpersoane din cadrul Serviciului Secretariat General al universităţii, dintre care una cu rol de secretar-coordonator, desemnate de Preşedintele Senatului.

Art. 5.

Preşedintele Senatului coordonează activitatea Cancelariei Senatului.

Art. 6.

Cancelaria Senatului este condusă de un preşedinte, care este membru al Senatului universitar, numit de Preşedintele Senatului şi avizat de plenul Senatului.

Art. 7.

Cancelaria Senatului se întruneşte periodic, în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare, după caz.

Art. 8.

Cancelaria Senatului este convocată de preşedintele Cancelariei sau de preşedintele Senatului.

Art. 9.

În situații excepționale, precum stare de urgență, starea de alertă și alte condiții care nu permit întrunirea Cancelariei, ședințele acesteia se pot derula în modul on-line.

 

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII
 

Art. 10.

Atribuţiile Cancelariei Senatului sunt, în principal, următoarele:

a) participă la şedinţele Senatului.  La şedinţele de lucru ale comisiilor Senatului participă doar președintele Cancelariei Senatului și secretarul coordonator;
b) asigură evidenţa actualizată a senatorilor, a membrilor comisiilor Senatului, precum şi a datelor de contact ale acestora;
c) transmite convocările pentru şedinţele Senatului şi şedinţele comisiilor acestuia;
d) consemnează dezbaterile din şedinţele Senatului, precum şi din şedinţele comisiilor acestuia;
e) redactează procesele verbale şi minutele şedinţelor Senatului precum şi ale şedinţelor comisiilor acestuia;
f) redactează proiectele de hotărâri ale Senatului şi ale comisiilor acestuia în baza proceselor verbale de şedinţă, pe care le supune spre aprobare şi semnare Preşedintelui Senatului sau, respectiv, preşedintelui comisiei;
g) gestionează registrele de procese-verbale şi de hotărâri ale Senatului;
h) asigură accesul oricărui membru al Senatului, pentru consultare, la procesele verbale ale Şedinţelor Senatului şi ale Comisiilor Senatului;
i) asigură fluxul informaţional printr-un canal de comunicare Intranet securizat;
j) urmăreşte publicarea hotărârilor Senatului pe site-ul oficial al universităţii;
k) asigură înregistrarea şi transmiterea corespondenţei scrise de la şi către Senat şi organele acestuia;
l) realizează comunicarea cu comisiile Senatului, cu senatorii, cu Rectoratul şi cu facultăţile UDJG;
m) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de Preşedintele Senatului;
n) modul de distribuire a sarcinilor între membrii Cancelariei Senatului va fi stabilit de Preşedintele Senatului şi cu consultarea Secretariatului General al Universităţii;
o) asigură verificarea lingvistică a textelor hotărârilor Senatului universitar.

 

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
 

Art. 11.

Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, la propunerea Cancelariei Senatului şi cu votul majorităţii simple a membrilor Senatului universitar.

Art. 12.

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 9 decembrie 2020.

 

 

Președinte Cancelaria Senatului,
Conf. univ. dr. Oana Magdalena CENAC

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email