UGAL

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii pierdut sau distrus, titularul adresează conducerii instituției o cerere însoțită, după caz, de următoarele documente:
a) declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut sau distrus;
b) copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
c) două fotografii realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm;
d) dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a pierderii sau distrugerii actului de studii;
e) procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul, pentru cazul în care nu se poate prezenta titularul.
 
Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii deteriorat sau plastifiat, titularul adresează conducerii instituției o cerere însoțită, după caz, de următoarele documente:
a) actul deteriorat sau plastifiat, în original; 
b) declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost deteriorat sau 
plastifiat;
c) copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
d) două fotografii - realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului;
e) procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul, pentru cazul în care nu se poate prezenta titularul.
 
Cererea se poate întocmi de către titularul actului de studii în cauză sau de împuternicitul acestuia. 
 
Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anunțul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, inițiala/inițialele prenumelui/ prenumelor tatălui (mamei, în caz ul în care tatăl este  necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria și numărul actului respectiv, numărul la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii și data eliberării; denumirea instituției emitente.
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email