UGAL

(Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 46/16.04.2013)

1. INTRODUCERE

1.1. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG), instituţie de învăţământ superior inclusă, în 2011, în grupa Universităţilor de Educaţie şi Cercetare Ştiinţifică (categoria a II-a), asigură cadrul de desfăşurare atât a cercetării ştiiinţifice, cât şi a creaţiei artistice, astfel încât să fie competitivă la nivel naţional, european şi internaţional.

2. PRINCIPII GENERALE

2.1. Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii personalului academic din Universitate. Aceasta are o pondere importantă în cadrul activităţilor academice şi un rol determinant în aprecierea performanţei profesionale şi a prestigiului personalului academic.

2.2. În baza art. 287, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, norma universitară a personalului didactic din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi cuprinde şi activităţi de cercetare ştiinţifică. Prin excepţie şi în cazuri justificate, norma universitară poate conţine numai activităţi didactice. Totodată, în statele de funcţiuni, pot exista norme universitare formate numai din activităţi de cercetare ştiinţifică, care pot fi ocupate, pe termen limitat, de cadre didactice sau de personal de cercetare.

2.3. Cadrele didactice şi cercetătorii pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi în afara normei universitare, în baza unor contracte de cercetare ştiinţifică sau contracte de colaborare încheiate cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi sau cu beneficiari externi (naţionali sau internaţionali).

2.4. În cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează Consiliul ştiinţific (CS), care are drept membri permanenţi cu drept de vot prodecanii responsabili cu cercetarea, preşedintele Comisiei pentru cercetare ştiinţifică a Senatului UDJG şi care este prezidat de prorectorul cu activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară. La întâlnirile de lucru ale consiliului, pot fi invitaţi să participe: rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, directorii centrelor de cercetare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, directorul Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (DFCTT), reprezentanţii Şcolii doctorale, reprezentanţii Comisiei de învăţământ şi ai Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii.

2.5. Strategia de cercetare-dezvoltare şi inovare a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi măsurile de transpunere în practică ale acesteia sunt elaborate de Consiliul ştiinţific. Orientarea activităţii de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi este în acord cu Planul operaţional al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu programele naţionale, europene şi internaţionale de cercetare ştiinţifică.

2.6. Activităţile de cercetare ale personalului şi studenţilor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, atât cele desfăşurate pe bază contractuală, cât şi cele din programele proprii de cercetare, vor fi sprijinite de conducerea UDJG, conducerile facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare şi a Şcolii doctorale.

2.7. Tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală este integrată în activitatea de cercetare a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

2.8. Cercetarea ştiinţifică constituie o obligaţie profesională şi contractuală pentru cadrele didactice ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi pentru persoanele angajate ca cercetători, motiv pentru care va fi menţionată în fişa postului (se va înscrie imperativ numărul minim de ore de cercetare, pe care trebuie să le efectueze un angajat al UDJG din categoriile menţionate mai sus).

2.9. Facultăţile şi centrele de cercetare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi trebuie să-şi elaboreze o strategie de dezvoltare pe termen scurt (un an calendaristic), mediu (pe o perioadă de patru ani) şi lung (pe o perioadă de 8-10 ani), care să fie în acord cu strategia de cercetare a UDJG.

2.10. Posturile de cercetare se ocupă astfel:
- pe bază de selecţie efectuată de managerul de proiect, pentru persoanele care au contracte de muncă sau contracte de studii cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
- prin concurs, pentru persoane din alte categorii decât cele menţionate mai sus sau în cazul proiectelor în care se specifică obligativitatea existenţei acestui tip de angajare.

2.11. În universitate se pot desfăşura activităţi de microproducţie şi se pot oferi servicii de consultanţă şi expertiză. Fiecare structură de cercetare (departament, laborator) îşi va defini tipurile de activităţi specifice prin regulamentul propriu de funcţionare şi organizare.

2.12. Consiliul ştiinţific susţine formarea şi dezvoltarea resursei umane pentru cercetare şi implicarea în activitatea de cercetare a studenţilor de la ciclul de licenţă, a studenţilor de la ciclul de masterat, a studenţilor-doctoranzi şi a cercetătorilor post-doctorat. Studenţii din toate ciclurile universitare pot participa la activitatea de cercetare ştiinţifică alături de cadre didactice şi cercetători. 

2.13. Activitatea ştiinţifică se desfăşoară inpidual sau în colective şi grupe de cercetare în cadrul centrelor de cercetare, facultăţilor, departamentelor UDJG. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi încurajează cercetările interdisciplinare desfă şurate între diferite facultăţi/departamente/centre de cercetare ale universităţii sau între acestea şi alte universităţi, institute de cercetare, autorităţi publice, ONG-uri şi reprezentanţi ai mediului economic din ţară şi străinătate, în baza unor contracte fără valoare decontată sau a unor convenţii/protocoale de colaborare.

2.14. Activitatea de cercetare se desfăşoară conform unui plan anual de cercetare, care va fi adoptat de Consiliile facultăţilor.

2.15. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice şi cercetătorilor din UDJG se va evalua pe baza unor criterii de performanţă în cercetare stabilite la nivel instituţional, pentru fiecare domeniu în parte.

2.16. Cercetătorii ştiinţifici desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa inpiduală a postului. Statutul şi modul de promovare a acestora va respecta prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

2.17. Dezvoltarea şi utilizarea bazei tehnico-materiale implicate în activitatea de cercetare constituie o prioritate a UDJG. Din acest motiv, baza materială existentă şi dezvoltarea acesteia este făcută cunoscută, periodic, întregii comunităţi academice, prin intermediului site-ului UDJG.

2.18. În cadrul facultăţilor şi departamentelor de cercetare se organizează periodic seminarii ştiinţifice (cel puţin odată pe semestru), manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale (conferinţe, simpozioane etc.). Organizarea acestor evenimente constituie criterii de evaluare a activităţii ştiinţifice a departamentelor şi centrelor de cercetare/domeniilor ştiinţifice, în conformitate cu Legea 1/2011, articolul 195/ i.

3. EVALUAREA ŞI VALORIFICAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

3.1. Facultăţile vor raporta se mestrial rezultatele cercetării către o persoană desemnată de la Serviciul de management al cercetării, care le va înscrie în Registrul Unic al Cercetării (RUC).

Datele până la care se face raportarea sunt 30 iulie şi 30 ianuarie. Pe baza datelor înscrise în RUC, prorectorul responsabil cu cercetarea va elabora un Raport privind activitatea de cercetare în UDJG. În calitate de preşedinte al CS, prorectorul responsabil cu cercetarea va prezenta acest raport Consiliului de Administraţie, în luna februarie a fiecărui an. Raportul anual al activităţilor de cercetare din UDJG va fi făcut public pe site-ul universităţii.

3.2. Aprecierea rezultatelor cercetării se efectuează la nivelul centrului de cercetare/departament/facultate, după criteriile specifice propuse.

3.3. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică vor avea o pondere deosebită în luarea deciziilor cu privire la:
a) premieri;
b) acordarea gradaţiei de merit;
c) acordarea titlului de profesor emerit;
d) acordarea calităţii de profesor consultant;
e) prelungirea activităţii;
f) acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice;
g) aprobarea burselor de specializare şi documentare în străinătate.

3.4. Cadrele didactice şi cercetătorii pot breveta rezultatele obţinute în cercetare. În calitate de titular de brevet, UDJG va asigura, la recomandarea CS, finanţarea taxelor aferente brevetării.

3.5. Nerealizarea angajamentelor privind cercetarea ştiinţifică, prevăzute în norma universitară din anul universitar analizat, poate atrage, în funcţie de gradul de nerealizare, sancţiuni disciplinare conform legii.

4. FINANŢAREA CERCETĂRII

4.1. Activitatea de cercetare ştiinţifică poate fi finanţată pe baza a trei categorii de fonduri:
- fonduri constituite de la bugetul de stat,
- fonduri provenite din contracte obţinute pentru proiecte câştigătoare în competiţii naţionale sau internaţionale şi contracte cu agenţi economici,
- sponsorizări şi donaţii care se pot obţine în conformitate cu prevederile legale.

4.2. În vederea finanţării activităţilor de cercetare, este permis ca centrele de cercetare sau facultăţile să se asocieze cu alte unităţi de cercetare (universităţi, institute de cercetare), asociaţii sau societăţi comerciale din ţară şi străinătate, pe bază de acorduri de parteneriat sau contracte, în care se fac referiri clare la obligaţiile şi drepturile fiecărei părţi. 

4.3. În cazul în care valoarea regiei pentru granturile şi contractele de cercetare nu este stabilită de finanţator sau de autoritatea contractantă, aceasta se va stabili prin decizia Consiliului de administraţie a UDJG. Conducerea universităţii va prezenta Senatului universitar, la sfârşitul fiecărui an bugetar, un raport referitor la valoarea regiei pentru granturile şi contractele de cercetare şi la modul în care aceasta a fost cheltuită.

4.4. Direcţia Financiar-Contabilă va gestiona veniturile şi cheltuielile pentru fiecare contract de cercetare sau de prestări de servicii.

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Prezentul Regulament a fost a probat în şedinţa Consiliului de administraţie al UDJG din data 16.4.2013, şi în şedinţa Senatului UDJG din data de 29.4.2013, prin Hotărârea de Senat nr.46/29.4.2013.

5.2. Pentru opozabilitate, prezentul regulament se va comunica facultăţilor, departamentelor, centrelor de Cercetare şi intră în vigoare de la data de aprobării în Senat.

5.3. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

5.4. Orice modificare a Regulamentului intră în vigoare cu aprobarea Senatului, începând cu 1 ianuarie a anului următor.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email