UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 197 din 22 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 71/16.6.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În ședința ordinară în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 75 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizele pozitive ale Biroului Juridic, ale Comisiei pentru Bază materială, buget și finanțe și ale Comisiei Juridice și de etică ale Senatului universitar, solicitarea domnului lector dr. Daniel-Andrei IORDAN, director interimar al Centrului Universitar de Fizio-Kinetoterapie și Recuperare Medicală (CUFKRM), privind înființarea, în cadrul CUFKRM, precum și scoaterea la concurs a opt posturi, pentru o perioadă de 36 de luni, după cum urmează:

  • 2 posturi de kinetoterapeut principal;
  • 3 posturi de kinetoterapeut;
  • 1 post de kinetoterapeut debutant;
  • 1 post de instructor sportiv;
  • 1 post de asistent medical.

Aceste posturi vor fi înființate peste cele existente (corespunzătoare organigramei actuale a UDJG, adică în afara organigramei) și vor fi finanțate din veniturile proprii ale universității. Ocuparea posturilor menționate mai sus se va face prin concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email