UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 196 din 22 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 71/16.6.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În ședința ordinară în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 75 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, solicitarea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila privind modificarea structurii anilor terminali, prin adresa nr. RF6060/9.6.2022, conform Anexei.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexă: Modificări ale Calendarului examenelor de licență/ diplomă și disertație în anul universitar 2021-2022 la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email