UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 195 din 22 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 68/14.6.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În ședința ordinară în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 75 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Planurile de învățământ pentru următoarele programe de studii universitare de masterat, din domeniul de masterat Drept, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, actualizate conform standardelor ARACIS: Carieră judiciară, Științe penale și criminalistică, Combaterea criminalității informatice, Dreptul european al afacerilor, valabile începând cu anul universitar 2022-2023.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email