UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 194 din 22 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 66/8.6.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În ședința ordinară în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 75 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizele pozitive ale Biroului Juridic și ale Comisiei pentru Cercetare Științifică a Senatului universitar, la solicitarea doamnei prof. univ. dr. habil. Cătălina ITICESCU, director al proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, 127065, înființarea, în cadrul Infrastructurii de Cercetare REXDAN – Centrul de cercetare fix, a 12 posturi de asistent de cercetare (ACS), fracționate, corespunzătoare unui număr de 12 posturi cu normă integrală de muncă pentru un an de zile, care sunt aferente celor 3 norme cu regim normal de muncă (integral), conform perioadei de implementare a proiectului (4 ani), prevăzute în cererea de finanțare, în vederea realizării indicatorilor proiectului. Cele 12 posturi de asistent de cercetare (ACS), fracționate, sunt:

  • 3 poziții normă întreagă pentru Laboratorul de cromatografie (LCR);
  • 1 poziție normă întreagă și 1 poziție normă parțială (1/2) pentru Laboratorul de analize instrumentale (LAI);
  • 2 poziții normă întreagă și 2 poziții normă parțială (1/2) pentru Laboratorul de spectrometrie (LSP);
  • 2 poziții normă parțială (1/2) pentru Laboratorul de ecologie (LE);
  • 1 poziție normă întreagă și 1 poziție normă parțială (1/2) pentru Laboratorul de genetică (LG);
  • 2 poziții normă parțială (1/2) pentru Laboratorul de batimetrie, hidrologie, topometrie (LBHT);
  • 2 poziții normă parțială (1/2) pentru Laboratorul observare schimbări climatice (POSC).

Aceste posturi vor fi înființate peste cele existente (corespunzătoare organigramei actuale a UDJG, adică în afara organigramei) și vor fi finanțate din veniturile proprii ale universității. Posturile sunt în conformitate cu prevederile art. 7, litera B, a) din Regulamentul de organizare și de funcționare ale Infrastructurii de Cercetare REXDAN, aprobat prin Hotărârea Senatului universitar nr. 90/2022.

Ocuparea posturilor de asistent de cercetare menționate mai sus se va face prin concurs, conform prevederilor legale în vigoare și în conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare pe perioadă determinată, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 171/2020.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email