UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 94 din 14 august 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 14 august 2019,HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, având în vedere și recomandarea favorabilă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, Raportul de autoevaluare, în vederea evaluării periodice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, a domeniului de studii universitare de masterat Ingineria sistemelor, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.
    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email