UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 143 din 17 decembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 17 decembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, modificarea Metodologiei privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată, având în vedere prevederile HG 883/2018. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul Școlilor Doctorale din IOSUD – UDJG. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG și a activității şcolilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 4)

Art. 5. Se aprobă solicitările facultăților privind declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente, aprobate de Consiliul de administrație prin HCA 65/6.12.2018. (Anexa 5)

Art. 6. Se aprobă cererea formulată de Consiliul pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG privind afilierea în calitate de conducător de doctorat a doamnei profesor Cătălina Iticescu, cadru didactic titular la Facultatea de Științe și Mediu a UDJG, la Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială din cadrul IOSUD – UDJG.

Art. 7. Se aprobă propunerea Facultății de Științe și Mediu, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, de înființare a programului de studii universitare de masterat Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice/Analysis and control of agrochemical, pharmaceutical and cosmetic products (în limba engleză), domeniul Chimie, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 8. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice/Analysis and control of agrochemical, pharmaceutical and cosmetic products (în limba engleză), domeniul Chimie, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 9. Se aprobă propunerea Facultății de Arte, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, de înființare, începând cu anul universitar 2019-2020, a următoarelor programe de studii universitare de masterat:
  • Pictura contemporană, domeniul Arte vizuale;
  • Teatru și arte performative, domeniul Teatru și artele spectacolului.

Art. 10. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2019-2020, pentru următoarele programe de studii universitare de masterat:
  • Pictura contemporană, domeniul Arte vizuale;
  • Teatru și arte performative, domeniul Teatru și artele spectacolului.

Art. 11. Se aprobă propunerea Facultății de Inginerie, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, de înființare a programului de studii universitare de licență Mechanical Engineering/Inginerie mecanică (în limba engleză), domeniul Inginerie mecanică, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 12. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Mechanical Engineering/Inginerie mecanică (în limba engleză), domeniul Inginerie mecanică, valabil începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. 13. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, având în vedere și recomandarea favorabilă formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale, în domeniul Economie și afaceri internaționale, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Art. 14. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, având în vedere și recomandarea favorabilă formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Electronică aplicată, în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

Art. 15. Se aprobă propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, de înființare a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul referințelor bibliografice, valabil începând cu anul universitar 2018-2019.

Art. 16. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul referințelor bibliografice, domeniul Științe ale educației, valabil începând cu anul universitar 2018-2019.

Art. 17. Se aprobă, conform recomandării Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale formulate de următorii studenți doctoranzi:
  • Ignatovici C. Cristina Camelia, anul V, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, întrerupere studii doctorale pentru 12 luni, începând cu 1 decembrie 2018.
  • Sasețchi T. Elias Cristian, anul III, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă, întrerupere studii doctorale pentru 12 luni, începând cu 1 octombrie 2018.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Metodologie privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată
Anexa nr. 2 Regulamentul Școlilor Doctorale din IOSUD – UDJG
Anexa nr. 3 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlilor Doctorale din IOSUD-UDJG
Anexa nr. 4 Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG și a activității şcolilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG
Anexa nr. 5 Lista domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente pentru care se declanșează procedurile de evaluare externă periodică

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email