UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 142 din 29 noiembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 29 noiembrie 2018,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Metodologia privind recunoaşterea  automată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Calendarul privind evaluarea internă  a școlilor doctorale din IOSUD – UDJG, în vederea demarării procesului de acreditare a studiilor universitare de doctorat. (Anexa 4)

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, structura Programului individual de studii universitare de doctorat 2018 – 2021/2022 pentru Școlile Doctorale, după cum urmează:
  • Știinţe Fundamentale și Inginerești, conform Anexei 5,
  • Inginerie mecanică și industrială, conform Anexei 6,
  • Științe socio-umane, conform Anexei 6.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, structura Raportului anual de activitate a studentului-doctorand. (Anexa 7)

Art. 7. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea Direcției juridice și resurse umane înregistrată sub nr. 29487/15.11.2018 de transformare a următoarelor posturi din statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic în vederea promovării:

Nr. crt. Departament/Serviciu/Birou Funcţia actuală Funcţia pe care promovează
1. Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale Informatician II S Informatician I S
2. Direcția Cămine, Cantine și Proiecte Studențești Administrator patrimoniu II S Administrator patrimoniu I S
3. Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice Administrator patrimoniu II S Administrator patrimoniu I S
4. Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor Inginer I Inginer IA
5. Departamentul Științe farmaceutice Laborant I M Laborant II S
6. Secretariatul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor Secretar II S Secretar I S
7. Serviciul financiar Administrator patrimoniu III S Administrator
patrimoniu II S
 
Art. 8. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, având în vedere și recomandarea favorabilă formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura franceză – Limba și literatura română, în domeniul Limbă și literatură, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.

Art. 9. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, având în vedere și recomandarea favorabilă formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, în domeniul Limbă și literatură, forma de învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Litere.

Art. 10. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, având în vedere și recomandarea favorabilă formulată de Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul UDJG, Raportul de autoevaluare în vederea acreditării de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru programul de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, în domeniul Limbă și literatură, forma de învățământ la distanță, de la Facultatea de Litere.

Art. 11. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitările formulate de facultăți privind declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente. (Anexa 8)

Art. 12. Se validează rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, în perioada 31 octombrie – 5 noiembrie 2018, pentru ocuparea următoarelor funcții:
a.    Membru în Senatul universitar
  • Albert L. Alexandru Claudiu, student anul I, Istorie.
b.    Membri în Consiliul facultății:  
  • Alexandru G. Alexandru, student anul II, Istorie;
  • Andreoiu G. Ionuț Marius, student anul I, Filosofie.

Art. 13. Se validează rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, în perioada 25 – 30 octombrie 2018, pentru ocuparea următoarelor funcții:
a.    Membru în Senatul universitar
  • Tomoianu Cristian, student anul IV, Drept.
b.    Membri în Consiliul facultății:  
  • Lanciu Victor, student anul II, Drept;
  • Ciobanu Natalia, studentă anul II, Drept;
  • Lichii Ruslana, studentă anul III, Drept.

Art. 14. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea cursului de formare continuă Antreprenoriat social și comunitar în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic al UDJG.

Art. 15. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru cursul de formare continuă Antreprenoriat social și comunitar, valabil începând cu anul universitar 2018-2019.

Art. 16. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări ec. dr. ing. Papadatu Carmen Penelopi, cadru didactic titular la Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice (o normă), în regim de plata cu ora, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, în semestrul I al anului universitar 2018-2019.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Metodologia privind recunoaşterea  automată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
Anexa nr. 2 Metodologia privind recunoaşterea în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
Anexa nr. 3 Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD-UDJG
Anexa nr. 4 Calendarul privind evaluarea internă  a școlilor doctorale din IOSUD – UDJG, în vederea demarării procesului de acreditare a studiilor universitare de doctorat
Anexei nr. 5 Structura Programului individual de studii universitare de doctorat 2018 – 2021/2022 pentru Școala Doctorală de Știinţe Fundamentale și Inginerești
Anexei nr. 6 Structura Programului individual de studii universitare de doctorat 2018 – 2021/2022 pentru Școlile Doctorale de Inginerie mecanică și industrială și Științe socio-umane
Anexa nr. 7 Structura Raportului anual de activitate a studentului-doctorand
Anexa nr. 8 Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat și a programelor de studii universitare de masterat aferente

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email