UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 138 din 22 octombrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 22 octombrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. În vederea creșterii transpareței decizionale și a vizibilității activității Senatului, pentru eficientizarea comunicării între structurile de conducere ale universității, se aprobă participarea obligatorie a membrilor Senatului universitar la ședințele consiliilor departamentelor și ale facultăților de care aparțin. De asemenea, atunci când președintele Senatului nu poate participa la ședințele Consiliului de administrație, este delegat dl vicepreședinte al Senatului sau un alt membru al Senatului să realizeze acest lucru.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email