UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 153 din 16 septembrie 2016

 
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 16 septembrie 2016,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la propunerea Direcției juridice și resurse umane și cu avizul Consiliului de administrație, transformarea posturilor din statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic, în vederea promovării, conform solicitării nr. 26327/24.8.2016. (Anexă)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul Consiliului de administrație, înființarea programului de conversie profesională Cultură civică, valabil începând cu anul universitar 2016/2017. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul este Drept, iar numărul de ore este 560.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru programul de conversie profesională Cultură civică, valabil începând cu anul universitar 2016/2017. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul este Drept, iar numărul de ore este 560.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Facultății de Științe și Mediu și cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, modificarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Monitorizarea și managementul mediului, domeniul Ingineria mediului, începând cu anul universitar 2016/2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU


Anexa Transformarea posturilor din statul de funcții al personalului didactic auxiliar și nedidactic

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email