UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 57 / 04.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 4.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea a două noi departamente în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, începând cu anul universitar 2015/2016. Noua structură va fi următoarea:
- Departamentul de ştiinţe farmaceutice,
- Departamentul de medicină dentară,
- Departamentul de ştiinţe morfologice şi funcţionale,
- Departamentul clinic medical,
- Departamentul clinic chirurgical.

Art. 2. Se aprobă propunerea Consiliului de administraţie de repartizare a locurilor pentru studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2014, pe şcoli doctorale, după cum urmează:

Şcoala Doctorală de Inginerie
DOMENIUL FACULTATEA Număr conducători de doctorat * Număr locuri alocate BUGET
cu bursă**
Număr locuri alocate BUGET
fără bursă
TOTAL locuri alocate
Inginerie industrială Inginerie 6 3 2 5
Ştiinte şi Mediu 4 2 2 4
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 4 2 2 4
Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 2 1 1 2
Biotehnologii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 2 1 1 2
Inginerie mecanică Inginerie 9 4 5 9
Arhitectură navală 3 2 1 3
Ingineria sistemelor Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică 3 2 1 3
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică 1 0 1 1
Ingineria materialelor Inginerie 3 1 2 3
  TOTAL 37 18 18 36
 
Şcoala Doctorală de Ştiinte Socio-Umane (SDSSU)
DOMENIUL FACULTATEA Număr conducători de doctorat ** Număr locuri alocate BUGET
cu bursă**
Număr locuri alocate BUGET
fără bursă
TOTAL locuri alocate
Filologie Facultatea de Litere 5 3 2 5
Istorie Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie 3 1 2 3
Economie Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 1 0 1 1
  TOTAL 9 4 5 9
* Numărul de conducători de doctorat afiliaţi la şcolile doctorale din UDJG, aflaţi în activitate în perioada admiterii. 
** S-a calculat luând în considerare numărul doctoranzilor bugetati în stagiu afiliaţi la conducătorii de doctorat  din domeniu/subdomeniu.
 
Art. 3. Se aprobă cererea formulată de către Dumitraşc V. Rodica, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă redusă, promoţia 2014, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius” din Galaţi.

Art. 4. Se aprobă cererea formulată de către Roman P. Genoveva Leontina, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, promoţia 2009, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Art. 5. Se aprobă modificarea, în programul de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante, a datei de examen pentru următoarele posturi din statul de funcţii al Departamentului clinic:
- Şef lucrări, poziţia 49, din data de 4 septembrie a.c. în data de 10 septembrie a.c., ora 12:00 - 13:30;
- Şef lucrări, poziţia 54, din data de 4 septembrie a.c. în data de 10 septembrie a.c., ora 13:45 - 15:15, din motive de sănătate.

Art. 6. Se aprobă modificarea, în programul de desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante, a datei de examen pentru postul de profesor, poziţia 3 din statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe juridice al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, din data de 5 septembrie a.c., în data de 9 septembrie a.c., ora 14:30.

Art. 7. Referitor la solicitarea Facultăţii de Arte de modificare a normării din statul de funcţii al Departamentului de teatru, muzică şi arte plastice, se solicită punct de vedere şi aviz din partea Consiliului de administraţie şi a Compartimentului juridic al universităţii.

Art. 8. În aplicarea art. 38, alin. 7 şi a art. 45 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, cu ocazia prezentării raportului concursului, decanul facultăţii va garanta, în scris, în faţa Senatului universitar, că au fost îndeplinite standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice şi criteriile stabilite de facultate, candidatul declarat admis deţine diploma de doctor în domeniul postului scos la concurs sau în domeniu apropiat, iar procedura de concurs stabilită prin metodologia proprie a fost respectată.

Art. 9. În vederea unei bune şi eficiente desfăşurări a şedinţei extraordinare a Senatului UDJG, din data de 25 septembrie a.c., şedinţă în care vor fi validate rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, Serviciul resurse umane va pune la dispoziţia senatorilor, în perioada 12 – 18 septembrie a.c., toate dosarele de concurs.

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email