UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  73/12.12.2016


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, din data de 12.12.2016,

HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă structura anului universitar 2016-2017 pentru anii terminali.
Structurile anilor terminali pe facultăți se transmit Direcției management financiar-contabil.

Art. 2. Se avizează raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, domeniul Știința sportului și educației fizice, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, structura organizatorică a Centrului de cercetare în domeniul medico-farmaceutic, după cum urmează:

Director General: Prof.univ.dr. medic primar protetică dentară Earar Kamel;
Director Științific: Conf.univ.dr.chim. Simona Claudia Ștefan;
Consiliu Științific: 5 membri, din care fac parte, conform statutului, ca membri de drept:
Directorul General;
Directorul Științific;
Un reprezentant al conducerii Facultății de Medicină și Farmacie: prodecan prof.univ.dr. biochimist Michaela Dobre;
2 membri cu activitate de cercetare științifică performantă, cu impact național relevant:
Prof.univ.dr.biochimist Irina Mirela Apetrei,
Prof.univ.dr. medic Manuela Arbune.

Structura centrului de cercetare se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, Statele de funcții și de personal didactic aferente cursurilor organizate la școlile doctorale din cadrul IOSUD-UDJG.
Statele de funcții se transmit Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează Regulamentul privind utilizarea regiei obținută din contractele de cercetare, dezvoltare și inovare, conform anexei nr. 1.  
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se avizează Strategia privind internaționalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, conform anexei nr. 2.
Strategia se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
 

Anexa 1 Regulament privind  utilizarea regiei obținută din contractele de cercetare, dezvoltare și inovare
Anexa 2 Strategia privind internaționalizarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email