UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 
HOTĂRÂREA
nr.  74/13.12.2016
 
Conform: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului, 
Consiliul de Administraţie, din data de 13.12.2016, 
 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. unic. Se avizează Carta auditului intern, document oficial care prezintă misiunea, obiectivele, competenţa şi responsabilităţile auditului intern din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati (Anexa). 
 
Carta auditului intern se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
 
RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Anexă Carta auditului intern
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email