UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  72/25.11.2016


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, din data de 25.11.2016,

HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se avizează raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate, domeniul Limbi moderne aplicate, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Litere.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Limba și literatura engleză – limba și literatura franceză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Litere.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – limba și literatura engleză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Litere.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se avizează raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Limba și literatura română – limba și literatura franceză, domeniul Limbă și literatură, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Litere.
Raportul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se aprobă propunerea de proiect pentru competiția deschisă pe programul Operațional Capital Uman, competiția POCU 4.8 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate, titlul propunerii de proiect Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe în oncologie al profesioniștilor din sectorul medical, acronim INCOPSM.

Art. 6. Se aprobă propunerile de proiecte pentru competiția deschisă pe programul Operațional Capital Uman, competiția 3.7 Diaspora Start Up, titlurile propunerilor de proiecte:
Devenim antreprenor construind inițiativa autentică, acronim DACIA.
Start Diaspora antreprenor, acronym STADIA.
Antreprenoriat și creativitate în țara ta, acronim ANCRIT.

Art. 7. Se aprobă suplimentarea propunerilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată, din semestrul I al anului universitar 2016-2017, după cum urmează:

Nr. crt.

Facultatea

Departamentul

Poziţie în Statul de funcţii

Funcţie didactică

1

Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Ştiinţe generale

112

asistent

2

Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Ştiinţe generale

113

asistent


Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email