UGAL Logo

UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 4/25.01.2023

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 25 ianuarie 2023, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează propunerea Departamenului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic privind încheierea de contracte de cesiune a drepturilor de autor pentru specialiștii ce vor susține activități didactice și cu caracter aplicativ în cadrul programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Competențe și abilități în domeniul obținerii oțelului verde.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă Procedura Operațională privind închirierea spațiilor și terenurilor, Cod PO - DGA – DPI – SA – 01 (Anexa 1)

Art. 3. Se avizează solicitarea Facultății de Științe și Mediu privind lichidarea programului de master „Analiza și controlul produselor agrochimice, farmaceutice și cosmetice – limba engleză”, domeniul de studii universitare de masterat Chimie.
Solicitarea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 Art. 4. Se avizează solicitarea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor privind demararea procedurii de organizare a examenului de finalizare a studiilor în cadrul Facultății Transfrontaliere pentru absolvenții din domeniul de licență Zootehnie, program de studii Piscicultură și acvacultură, promoția 2023.
Solicitarea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează Regulamentul privind recunoașterea activităților de voluntariat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, elaborat în cadrul proiectului FDI nr. 0175/2022 cu titlul ,,Facilitarea accesului și sprijinirea integrării în învățământul universitar a studenților din ciclul de licență (Prin Acces și integrare către suCceS!) (Anexa 2).
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se avizează Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS
a programului de studii universitare de licență „Autovehicule rutiere”, domeniul „Ingineria autovehiculelor”, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Inginerie,
Raportul de autoevaluare se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa 1 Procedura Operațională privind închirierea spațiilor și terenurilor, Cod PO - DGA – DPI – SA – 01

Anexa 2 Regulamentul privind recunoașterea activităților de voluntariat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, elaborat în cadrul proiectului FDI nr. 0175/2022

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email