UGAL Logo

UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 5/25.01.2023

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 25 ianuarie 2023, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se avizează propunerea conducerii universității privind organizarea eficientă a activității structurilor adminsitrative din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, precum și armonizarea relațiilor între direcții, servicii, birouri, compartimente, astfel:
1. Activitatea structurilor administrative din cadrul instituției să se desfășoare în intervalul 08:00 – 18:30 cu respectarea programului de lucru de 8 ore/zi. Graficul activităților zilnice va fi întocmit pe fiecare structură de persoanele responsabile cu această activitate.
2. Personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul direcțiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor asigură permanența, în zilele de luni până joi, inclusiv, în intervalul 08:00 – 18:30, prin rotație, astfel încât să se respecte programul de lucru, cu un orar corespunzător, adică: 8:00 – 16:30, respectiv 10:00 – 18:30.
3. Programul pentru ziua de vineri va fi 08:00 – 14:00, respectiv 10:00 – 16:00.
4. Direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele UDJG vor proceda la organizarea programului în consecință. Prin excepție, Direcția Generală Administrativă va asigura un program propriu pentru sectoarele unde există activitate continuă organizată în ture (fochiști, paznici, personal navigant, șoferi etc).
Organizarea activităților, repartizarea și planificarea personalului în funcție de acest program revine șefilor direcțiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor și se comunică Direcției juridice și resurse umane.
Prezenta hotărâre se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email