UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 269 din 13 octombrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Solicitării nr. RCF 3124/04.10.2021 înaintată Senatului, sub semnătura solicitantului, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 13 octombrie 2021,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, solicitarea formulată de domnul lector univ. dr. GHEORGHIU Aurelian, cadru didactic titular la Departamentul Jocuri sportive și Educație fizică, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, de a susține activități didactice în regim de plata cu ora (10 ore) la Universitatea „Danubius” din Galați, în anul universitar 2021-2022.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email