UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 193 din 14 septembrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG;
Cererii nr. 739/7.9.2021/CS înaintată Președintelui Senatului, sub semnătura solicitantului;
Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 89/7.9.2021 și 91/8.9.2021 înaintate Președintelui Senatului, sub semnătura Rectorului univeristății;
Cererii nr. RCF2541/8.9.2021 înaintată Președintelui Senatului, sub semnătura solicitantului, 

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 14 septembrie 2021,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, solicitarea domnului prof. univ. dr. Adrian MICU, cadru titular la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, de a efectua activități didactice, în regim de plata cu ora (maximum o normă), la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în anul universitar 2021-2022.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Facultății Transfrontaliere de a suplimenta cu 20 de locuri, în regim cu taxă, numărul de locuri pentru admiterea din sesiunea Septembrie 2021, la programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor internaționale euroregionale.

 Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, solicitarea domnului conf. univ. dr. ing. Sorin CIORTAN, cadru titular la Facultatea de Inginerie, de a efectua activități didactice în regim de plata cu ora (o normă), la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, în semestrul I al anului universitar 2021-2022.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, schimbarea denumirii programului de studii universitare de masterat Geopolitică și interferențe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile, Filologie, Teologie), de la Facultatea de Transfrontalieră, în urma vizitei ARACIS. Noua denumire este Geopolitică și interferențe sociale și culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filosofie, Sociologie).

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, modificarea structurii anului universitar 2021-2022 pentru studenții din anul I de la programul de studii universitare de licență Medicină (Enna-Italia), din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, conform Anexei.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email