UGAL

Senatul universitar


HOTĂRÂREA
nr. 86 din 24 iunie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital instituțional ARTHRA al Universității „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Regulamentul serviciilor pentru utilizatori ai Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 3).

Art. 4.  Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG privind componența comisiei de înscriere la doctorat pentru admiterea 2019, după cum urmează:
Președinte:
 • Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu
Vicepreședinte:
 • Prof. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim
Membri:
 • Prof. dr. ing. fiz. Luminița Moraru
 • Prof. dr. chim. Lidia Benea
 • Prof. dr. Nicoleta Ifrim
Secretariat:
 • Luiza-Maria Axinte
 • Elisabeta Pavel
 • Georgeta Crăciun
 • Iuliana Ion

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG privind componența comisiilor de admitere, pe școli doctorale, în anul 2019. (Anexa 4)

Art. 6. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea următoarelor cursuri de formare continuă în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:
 • Înființarea și administrarea societăților comerciale;
 • Antreprenoriat în domeniul medical;
 • Antreprenoriat în domeniul sportiv;
 • Antreprenoriat în domeniul kinetoterapeutic;
 • Antreprenoriat transfrontalier;
 • Limba engleză pentru mediul de afaceri;
 • Managementul culturilor organice;
 • Procesarea și marketingul produselor organice.

Art. 7. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ aferente cursurilor de formare continuă sus-menționate.

Art. 8. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei pentru bază materială, buget și finanțe a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, următoarele taxe și servicii, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, începând cu anul universitar 2019 – 2020:
 • Taxă înscriere program conversie profesională – 150 lei/candidat;
 • Taxă școlarizare cursant program conversie profesională – 1000 lei/semestru;
 • Examen finalizare studii (examen de diplomă) program conversie profesională – 400 lei;
 • Taxă înscriere program de formare continuă „Universitatea vârstei a 3-a” – 150 lei/candidat;
 • Taxă pentru examen de restanță – 100 lei/examen restant.

Art. 9. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație de completare a Comisiei de Etică Universitară cu Vlad Gorcea, student la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, programul de studii universitare de licență Inginerie electrică, anul II.

Art. 10. Conform art. 128 alineat (3) din Legea nr. 1/2011, „Carta universitară se elaborează şi se adoptă de către senatul universitar, numai după dezbaterea cu comunitatea universitară”. În baza acestuia, în momentul demarării procedurii de modificare a Cartei universitare, de către Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, se vor lua în considerare propunerile Consiliului de Administrație.

Art. 11. Propunerile de modificări ale Metodologiilor de alegeri, transmise Senatului în data de 21.06.2019, vor fi trimise spre analiză comisiilor de specialitate ale Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați  după îndeplinirea următoarelor condiții:
 • modificările propuse vor avea avizul Direcției juridice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
 • modificările propuse vor avea, pentru fiecare articol, structura solicitată de către Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați prin adresa nr. 329/20.06.2019/CS.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Regulamentul de organizare și funcționare a depozitului digital instituțional ARTHRA al Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Anexa nr. 2 Regulamentul de organizare și funcționare a Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Anexa nr. 3 Regulamentul serviciilor pentru utilizatori ai Bibliotecii Universității „Dunărea de Jos” din Galați
Anexa nr. 4 Componența comisiilor de admitere, pe școli doctorale, în anul 2019

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email