UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 85 din 23 iulie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 23 iulie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, scoaterea la concurs a postului de lector, perioadă determinată, poziția 105 din Statul de funcții al Departamentului de Științe generale.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea a trei programe de formare continuă, realizate prin intermediul proiectului IMD-ProfSkills, și transmiterea documentației aferente către Ministerul Educației Naționale în vederea acreditării, după cum  urmează:
 • Incluziune, consiliere și TIC – motivare și inovare în procesul educațional din medii defavorizate;
 • Școală incluzivă, comunicare interculturală și parteneriate inovative în medii educaționale defavorizate;
 • Manager creativ pentru școala incluzivă.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, a următoarelor programe de studii universitare:
 1. Program de studii universitare de licență Limba și literatura română – Literatură universală și comparată (la Chișinău), domeniul Limbă și literatură.
 2. Program de studii universitare de masterat Comunicare instituţională (la Chişinău), domeniul Științe ale comunicării.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, înființarea următoarelor programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, în domeniul Științe ale educației, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:
 1. Etică şi deontologie academică.
 2. Strategii didactice inovative.
 3. Mentorat educaţional în mediul academic.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2018-2019, pentru următoarele programe de studii universitare de licență:

Nr. crt. Programul de studii universitare Domeniul de licență Facultatea
1. Controlul și expertiza produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor
2. Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză)
3. Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză, la Agrigento, Italia)
4. Ingineria produselor alimentare
5. Ingineria produselor alimentare (în limba engleză)
6. Ingineria produselor alimentare (în limba engleză, la Agrigento, Italia)
7. Pescuit și industrializarea peștelui
8. Tehnologie și control în alimentație publică
9. Ecologie și protecția mediului Știința mediului
10. Piscicultură și acvacultură Zootehnie
11. Biotehnologii pentru industria alimentară Biotehnologii
12. Filosofie Filosofie Istorie, Filosofie și Teologie
13. Istorie Istorie
14. Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
15. Limbă și literatură română – Limbă și literatură engleză - ID Limbă și literatură Litere
16. Limba și literatura română – literatură universală și comparată (la Chișinău) Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești

Art. 6. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2018-2019, pentru următoarele programe de studii universitare de masterat:

Nr. crt. Programul de studii universitare Domeniul de masterat Facultatea
1. Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor Ingineria produselor alimentare Știința și Ingineria Alimentelor
2. Nutriție
3. Știința și ingineria alimentelor
4. Știința și ingineria bioresurselor acvatice
5. Controlul și expertizarea calității mediului Știința mediului
6. Biotehnologia resurselor naturale Biotehnologii
7. Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
8. Modelare și simulare în inginerie mecanică Inginerie mecanică Inginerie
9. Comunicare instituțională (la Chișinău) Științe ale comunicării Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești

Art. 7. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planurile de învățământ, valabile începând cu anul universitar 2018-2019, pentru următoarele programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, în domeniul Științe ale educației, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:
 1. Etică şi deontologie academică.
 2. Strategii didactice inovative.
 3. Mentorat educaţional în mediul academic.

Art. 8. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG, cererea de prelungire a perioadei studiilor doctorale formulată de studentul doctorand Niculiță Z. Cristian, anul IV, domeniul Calculatoare și tehnologia informației, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu șase luni, începând cu data de 1 aprilie 2018, cu ultima scutire de taxă (conform HS 145/2015).

Art. 9. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG, cererile de întrerupere a perioadei studiilor doctorale formulate de următorii studenți doctoranzi, astfel:
 • Gâță O. Mihai, anul II, domeniul Calculatoare și tehnologia informației, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare buget cu bursă MEN, întreruperea pentru 24 de luni, începând cu data de 1 octombrie 2018.
 • Mușat (Baba) Ș. Daniela, anul II, domeniul Biotehnologii, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare buget cu bursă MEN, întreruperea pentru 24 de luni, începând cu data de 1 octombrie 2018.
 • Mușat Ș. Viorica-Elena, anul II, domeniul Biotehnologii, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă, întreruperea pentru 12 luni, începând cu data de 1 octombrie 2018.
 • Unga L. Romulus, anul III, domeniul Inginerie mecanică, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă, întreruperea pentru 12 luni, începând cu data de 1 iulie 2018.

Art. 10. Se validează rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la Facultatea de Educație Fizică și Sport, în data de 12 iulie 2018. Ca urmare:
 1. În funcția de director al Departamentului Jocuri sportive și educație fizică a fost ales domnul lector dr. Savu Cătălin Vasile.
 2. În funcția de membru în Consiliul facultății au fost aleși: conf. dr. Ciocoiu Dana Lucica, conf. dr. Pârvu Carmen, lector dr. Gheorghiu Aurelian.
 3. În funcția de membru în Senatul universitar a fost ales domnul lector dr. Savu Cătălin Vasile.

Art. 11. Se aprobă modificare componenței comisiei de concurs ppentru ocuparea postului vacant de lector, perioadă nedeterminată, poziția 30 din Statul de funcții al Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu, după cum urmează:
Președinte:
- Prof. dr. ing. Lucian P. Georgescu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Membri:
- Prof. dr. Cătălina Iticescu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
- Prof. dr. habil. Antoaneta Ene, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
- Prof. dr. Nicolae Țigău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
- Lector dr. Dumitru Dima, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
Membri supleanți:
- Prof. dr. habil. Constantin Apetrei, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
- Lector dr. Cristina Stoian, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Art. 12. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului universitar, solicitarea Consiliului pentru studii universitare de doctorat de afiliere cu activitatea de conducere de doctorat a doamnei prof. dr. habil. Anișoara Popa, cadru didactic titular la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a UDJG, la Școala doctorală de Științe socio-umane a IOSUD – UDJG.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email