UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  66/25.10.2016


Conform: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 25.10.2016,

 HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se avizează, la propunerea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, planul de învățământ pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă  Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale din cercetare în domeniul științei alimentelor, învățământ cu frecvență, durata de 40 de ore, începând cu anul universitar 2016-2017.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează, la propunerea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, planul de învățământ pentru cursul de formare continuă Analize fizico-chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare, învățământ cu frecvență, durata de 24 de ore, începând cu anul universitar 2016-2017.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează solicitarea domnului prof. dr. Mereuță Claudiu, abilitat în domeniul de studii universitare de doctorat Știința sportului și educației fizice, privind afilierea la Școala Doctorală Interdisciplinară din cadrul Universității Transilvania din Brașov.
Solicitarea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 24 din Metodologia de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cursuri cu frecvență, după cum urmează:
 • Articolul 24 inițial: „Bursele de studiu se atribuie studenţilor integralişti (în toţi anii de studii) din anii II-VI de la învăţământul universitar de licenţă şi din anul al II-lea de la ciclul II de studii universitare de masterat, pe baza rezultatelor la învăţătură. Bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele obţinute după fiecare sesiune de examene. Criteriile de acordare a burselor de studiu se stabilesc de Consiliile facultăţilor.”
 • Articolul 24 modificat: „Bursele de studiu se atribuie studenţilor integralişti (în toţi anii de studii) din anii II-VI de la învăţământul universitar de licenţă şi din anul al II-lea de la ciclul II de studii universitare de masterat, pe baza rezultatelor la învăţătură. Bursele de studiu se revizuiesc anual. Criteriile de acordare a burselor de studiu se stabilesc de Consiliile facultăţilor.”
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se aprobă componența Comisiei de Etică Universitară, după cum urmează:

Nr. crt.

Cadre didactice

Facultatea

 1.  

Șef lucr. dr. Mădălina Rus

Inginerie

 1.  

Prof. dr. Elisabeta Vasilescu

 1.  

Conf. dr. Liliana Tocariu

 1.  

Conf. dr. Ciprian Vlad

Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

 1.  

Prof. dr. Laurențiu Frangu

 1.  

Conf. dr. Iulia Grecu

Știința și Ingineria Alimentelor

 1.  

Șef lucr. dr. Ginel Baciu

Medicină și Farmacie

 1.  

Conf.dr. Dumitriu-Buzia Olimpia

 1.  

Prof. dr. Mariana Neagu

Litere

 1.  

Prof. dr. Paul Ichim

Educație Fizică și Sport

 1.  

Conf. dr. Sofia David

Economie și Administrarea Afacerilor

 1.  

Lect. dr. Andreea Matic

Științe Juridice, Sociale și Politice

 1.  

Lect. dr. Valerica Celmare

Istorie, Filosofie și Teologie


Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email