UGAL


 

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


 

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


 

Anunţ
Tematică şi bibliografie
Fişa postului
Calendar concurs
Rezultat selecţie dosar
Rezultat probă scrisă
Rezultat interviu
Rezultat final


 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 06.11.2020, ora 10.00, la adresa publică:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a49418b3997c54110aab8608786124130%40thread.tacv2/1601904590058?context=%7b%22Tid%22%3a%22445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740%22%2c%22Oid%22%3a%220ce16d85-8258-498f-951f-04770e38d54b%22%7dva avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulate:

„CONTRIBUȚII PRIVIND REPREZENTAREA CUNOȘTINȚELOR CONTEXTUALE ÎN PROCESAREA LIMBAJULUI NATURAL

elaborată de domnul  NICULIȚĂ Z. CRISTIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Calculatoare și tehnologia informației.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Marian BARBU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Luminița DUMITRIU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Conf. dr. Corina FORĂSCU 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Cercet. șt gr. II dr. Verginica BARBU MITITELU  
Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială „Mihai Drăgănescu” - Academia Română
3. Conf. dr. ing. Emilia PECHEANU 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.


Subcategorii