UGAL Logo

UGAL

ANEXA 1

 

PROCEDURA PRIVIND SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU PROGRAMUL INSTITUȚIONAL DE PREGĂTIRE POSTDOCTORALĂ 
EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE ÎN CERCETAREA POSTDOCTORALĂ (EAVAP)

 

Art. 1 Procesul de selecție a candidaţilor cercetători postdoctorat care vor constitui grupul-țintă al Programului instituțional de pregătire postdoctorală Excelența academică și valori antreprenoriale în cercetarea postdoctorală (EAVAP)se realizează prin concurs, cu respectarea prevederilor prezentei Proceduri.

Art. 2 Procedura de organizare a concursului are ca scop selectarea candidaţilor din grupul ţintă pe baza unor criterii obiective de selecţie şi asigurării principiului egalităţii de şanse.

 

PREVEDERI SPECIFICE

Art. 3 Perioada de implementare a proiectului anual Excelența academică și valori antreprenoriale în cercetarea postdoctorală (EAVAP)este de 18 luni, cu începere din data de 15 octombrie 2018.

Art. 4 Grupul-țintă din cadrul programului este constituitdin maximum 25 de cercetători postdoctorali/serie/an. Sunt eligibili candidații care au obținut titlul de doctor în unul din domeniile:

 1. Inginerie industrială;
 2. Inginerie mecanică;
 3. Biotehnologii;
 4. Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 5. Chimie;
 6. Ingineria materialelor;
 7. Ingineria produselor alimentare;
 8. Ingineria sistemelor;
 9. Inginerie electrică;
 10. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală;
 11. Medicină;
 12. Economie;
 13. Management;
 14. Filologie;
 15. Istorie;
 16. Ştiinţa sportului şi a educației fizice.

Art. 5  Stagiul de pregătire ştiinţifică prevăzut în cadrul programului pentru grupul țintă este de 15 luni.

Art.6 Indicatori și rezultate minime de performanță pentru cercetătorii postdoctoranzi:

 1. 2 ceritficate de finalizare a cursurilor organizate în cadrul programului instituțional de pregătire postdoctorală.
 2. Pentru cercetătorii postdoctoranzi în domeniile Ingineriemecanică și industrială și Științe fundamentale și inginerești - I.cel puțin o comunicare științifică la conferințe tematice recunoscute la nivel național sau internațional  II. publicarea (sau deținerea acceptului de publicare) a cel puțin unui articol științific indexat WOS și a cel puțin 3 articole științifice în reviste de specialitate indexate BDI.
 3. Pentru cercetătorii postdoctoranzi în domeniile Științelor Socio-Umane: I. cel puțin două comunicări științifice la conferințe tematice recunoscute la nivel național sau internațional; II. cel puțin 3 articole științifice publicate în reviste de specialitate indexate BDI.
 4. Dintre cele 5 lucrări obligatorii, la cel puţin 2 dintre ele, cercetătorul postdoctoral trebuie să fie autor principal, cel puțin 2 lucrări trebuie să fie realizate în co-autorat cu mentorul şi, de asemenea, cel puţin 2 lucrări să fie publicate în co-autorat cu doctoranzi înmatriculați la IOSUD Galați.Lucrările publicate în co-autorat cu alți cercetători post-doctoranzi înmatriculați la prezentul program instituțional de pregătire postdoctorală se iau în considerare o singură dată.
 5. Raportfinal de cercetare, susținut public.
 6. Raport final de activitate.
 7. Rapoarte lunare de activitate.
 8. Rapoarte semestriale de activitate.

 

DESFĂŞURAREA SELECŢIEI  PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMUL DE PREGĂTIRE POSTOCTORALĂ

Condiţii de înscriere la concurs

Art. 7  Pentru a fi admişi în procesul de selecţie, candidaţii trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor obţinut în România,în unul din domeniile:

 1. Inginerie industrială;
 2. Inginerie mecanică;
 3. Biotehnologii;
 4. Calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 5. Chimie;
 6. Ingineria materialelor;
 7. Ingineria produselor alimentare;
 8. Ingineria sistemelor;
 9. Inginerie electrică;
 10. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală;
 11. Medicină;
 12. Economie;
 13. Management;
 14. Filologie;
 15. Istorie;
 16. Ştiinţa sportului şi a educației fizice.

Dosarul de concurs

Art. 8  În vederea înscrierii la concurs, fiecare candidat va depune/transmite dosarul de concurs, care trebuie să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere.
2. Copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate.
3. Copie de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui.
4. Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină.
5. Lista de lucrări ştiinţifice publicate şi/sau prezentate la evenimente ştiinţifice, semnată și datată pe fiecare pagină.
6. Copie de pe diploma de doctor şi/sau ordinul ministrului care să ateste obţinerea acestui titlu în România, în domeniile indicate la Art.7 al prezentei Proceduri.
7.O scrisoare derecomandare, semnată de conducătorul de doctorat sau, dacă nu este posibil, de un profesor universitar dr./ conferențiar universitar dr.
8. Proiectul (planul) de cercetare ştiinţifică postdoctorală pentru tema aleasă.
9. Copii de pe diplomele de licenţă şi de master.
10.Copii de pe orice alte acte relevante în dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale (participări la conferinţe, seminarie, congrese etc.).

 

PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A CANDIDAŢILOR DIN GRUPUL ŢINTĂ

Art.9 Procesul de evaluare şi selecţie a candidaţilor înscrişi pentru admiterea în grupul ţintă al programului instituțional de pregătire postdoctorală va fi realizat de către o comisie de evaluare, constituită din coordonatorul programului și 4 conducători de doctorat afliliați IOSUD Galați. Comisia de evaluare a candidaturilor va fi numită prin decizie a Rectorului UDJG.

Art.10 Evaluarea şi selecţia candidaţilor se vor realiza după următoarele criterii:
a. Eligibilitatea candidatului (verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere, a actelor din dosarul de concurs).
b. Oportunitatea dezvoltării temei (proiectului) de cercetare propusă.
c. Importanţa şi relevanţa ştiinţifică a temei de cercetare propusă.
d. Fundamentarea teoretică a proiectului de cercetare propus.
e. Gradul de noutate şi originalitate al proiectului de cercetare propus.
f. Relevanţa activităţii/experienţei ştiinţifice şi publicistice în domeniul de cercetare ales

Art. 11 Procesul de selecţie pentru admiterea cercetătorilor postdoctorat în grupul ţintă al programului constă în evaluarea documentelor din dosarul fiecărui candidat.

Art. 12 În cazul constatării neîndeplinirii, de către candidat, a condiţiilor de participare sau dacă dosarul de concurs este incomplet, ori conţine date neconforme cu realitatea, candidatul va fi respins.

Art. 13 Evaluarea dosarului candidatului, a temei şi a proiectului de cercetare se face de către membrii comisiei, prin notarea fiecărui criteriu dintre cele enumerate la art. 10, lit. b – f, pe o scală de la 1 la 10, în fișa individuală a candidatului.

Art. 14 Listele cu rezultatele selecţiei candidaţilor pe baza dosarelor de concurs vor fi comunicate şi afişate pe pagina web a Universității „Dunărea de Jos” din Galați – www.ugal.ro.

Art. 15 (1) Eventualele contestaţii se pot depune direct la sediul Universității „Dunărea de Jos”,în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, cu precizarea clară şi argumentarea motivelor contestaţiei.
(2) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de o comisie de contestaţii, în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea termenului limită de depunere a contestaţiilor.
(3) Rezultatul soluţionării contestaţiei va fi comunicat contestatarului pe adresa acestuia de e-mail.

Art. 16 Listele cu rezultatele finale ale concursului pentru admiterea în grupul ţintă în cadrul programului de pregătire postdoctorală vor fi afişate pe pagina web a Universității „Dunărea de Jos” din Galați – www.ugal.ro.

Art.17 Concursul de selecţie a candidaţilor se organizează şi se desfăşoară la sediul CSUD.

Art.18 Înscrierea la procesul de selecţie se face prin: depunerea dosarului de la Registratura UDJG. Fiecare candidat are dreptul de a se înscrie cu un singur proiect (plan) de cercetare.

 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 19 Prin participarea la procesul de selecţie, candidaţii îşi exprimă consimţământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal cuprinse în dosarul de concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestora şi includerea lor în baza de date.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email