UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 5 din 14 ianuarie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei standard de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 5 din 13.01.2022, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 14 ianuarie 2022, ora 13.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 58 dintre cei 69 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv formulat de Consiliul Facultății de Arte, menținerea în activitatea didactică, în calitate de titular la Departamentul Teatru, Muzică și Arte plastice, până la sfârșitul anului universitar 2021-2022, a doamnei lector univ. dr. Gabriela Georgescu, în conformitate cu prevederile art. 2 din Metodologia privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 175/2020.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email