UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 312 din 21 septembrie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Contestației nr. RCF3597/17.8.2022 din 17.8.2022 înaintată Senatului, sub semnătura petentului.

 

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în plen, în data de 21 septembrie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 65 dintre cei 85 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se respinge, ca neîntemeiată, contestația petentului prof. univ. dr. Daniel Lucian Gălățanu, de la Facultatea de Litere, înregistrată la registratura universității sub nr. RCF3597/17.8.2022, iar la Cancelaria Senatului sub nr. 736/17.8.2022/CS, împotriva Deciziei Comisiei de Etică Universitară cu privire la soluționarea Dosarului nr. 22 din 12.7.2022.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email