UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 99 din 30 iunie 2020


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 30 iunie 2020,


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, solicitarea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice privind actualizarea ofertei educaționale în sensul introducerii programului de studii universitare de licență Drept, învățământ cu frecvență redusă, la examenul de Admitere 2020.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Informatică aplicată în ingineria materialelor, domeniul Ingineria materialelor, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Inginerie.

Art. 3. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de Andres Ruiz Veres, student la Universitatea din Valladolid, Spania, beneficiar al unei mobilități Erasmus+ de studii în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 la Facultatea de Inginerie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a susține lucrarea de licență elaborată în timpul mobilității în cadrul Facultății de Inginerie.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administratie, amânarea pentru luna noiembrie 2020 a Calendarului de desfășurare a concursului de admitere în anul 2020 la Extensiunea Facultății de Medicină și Farmacie de la Enna, Italia.

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Planul de măsuri privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor și a examenului de Admitere în contextul stării de alertă. (Anexa 1)

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, cererea formulată de ZAHARIA M. Florin Silviu, absolvent al programului de studii universitare de licență Măsurători terestre și cadastru, domeniul Inginerie geodezică, promoția 2014, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.

Art. 7. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, propunerea Direcției Cămine și Cantine privind tarifele de cazare și regim tranzit pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020. (Anexa 2).

Art. 8. Se aprobă, cu unanimitaea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, criteriile și locurile de admitere în anul universitar 2020-2021, la ciclul de studii universitare de licență, învățământ la distanță/cu frecvență redusă. (Anexa 3)

Art. 9. Se aprobă, cu unanimitaea voturilor exprimate, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, repartizarea numărului de locuri pentru cetățenii străini care doresc să urmeze exclusiv cursurile Anului Pregătitor de limba română, în anul 2020-2021. (Anexa 4)

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU
 

Anexa nr. 1 Planul de măsuri privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor și a examenului de Admitere în contextul stării de alertă
Anexa nr. 2 Tarifele de cazare și regim tranzit pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie 2020
Anexa nr. 3 Criteriile și locurile de admitere în anul universitar 2020-2021, la ciclul de studii universitare de licență, învățământ la distanță/cu frecvență redusă
Anexa nr. 4 Repartizarea numărului de locuri pentru cetățenii străini care doresc să urmeze exclusiv cursurile Anului Pregătitor de limba română, în anul 2020-2021