UGAL

Senatul universitar


HOTĂRÂREA
nr. 105 din 16 septembrie 2019


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
Ordinului nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015 și menținută prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr. 149/25.09.2015,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015,

Având în vedere:
Prevederile art. 213, alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, conform căruia  „Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității”,
Dispozițiile art. 213, alin. (2), lit. (h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, conform căruia senatul universitar „aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea universității”,
Hotărârea Senatului universitar nr. 84 din 11 iunie 2019 privind validarea referendumului pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului la nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Prevederile articolului 46 din Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați, adoptată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos”din Galaţi la data de 14 iulie 2011 şi modificată de Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la data de 01.03.2012,
Dispozițiile articolului 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Prevederile articolului 2 din Ordinul nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior,
Punctul de vedere nr. 5447/06.06.2019 al Guvernului cu privire la propunerea legislativă nr. 233/2019 pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, Pl-x nr. 233/2019,
Adresa nr. 229/E/DGIU/24.06.2019 a Ministerul Educației Naționale, în care s-a precizat expres că: „având în vedere că procesul electoral pentru alegerea funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior pentru mandatul 2020-2024, a fost deja demarat, prevederile legale care reglementează acest proces nu mai pot fi modificate”,
Dispozițiile articolului 23, alin. (1) din Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015,

Senatul universitar, în data de 16 septembrie 2019, conform majorității simple a voturilor valabil exprimate


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul departamentelor, facultăţilor şi Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, din perioada 2019-2020, vor respecta cerințele de fond, principiile și dispozițiile de fond prevăzute în Metodologia internă de organizare și desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015 și menținută prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr. 149/25.09.2015, respectiv în Metodologia internă de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați” nr. 156 din 4 noiembrie 2015.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU