UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 207 din 6 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 6 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă propunerea Facultății de Arte, cu avizul Consiliului de administrație, de modificare a planului de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Teoria și practica spectacolului liric, domeniul Muzică, învățământ cu frecvență, valabil începând cu anul universitar 2016/2017.

Art. 2. Se aprobă propunerea Facultății de Inginerie, cu avizul Consiliului de administrație, de înființare a programului de studii universitare de licență Amenajări hidrotehnice și protecția mediului, în domeniul Ingineria mediului. Totodată se aprobă introducerea în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior a calificării aferente programului de studii universitare de licență Amenajări hidrotehnice și protecția mediului.

Art. 3. Se aprobă propunerea Facultății de Arte, cu avizul Consiliului de administrație, de acordare a titlului de doctor honoris causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați domnului profesor universitar Paolo Bosisio, de la Universitatea de Stat din Milano.
Totodată, se aprobă componența comisiei științifice de acordare a titlului, după cum urmează:
Președinte
– prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu, președintele Senatului UDJG,
Membri:      
– prof. dr. Teodor Niță, decanul Facultății de Arte a UDJG,
– prof. Paola Ronzini, de la Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, Franța,
– prof. Maddalena Mazzocut, de la Universita degli Studi di Milano, Italia,
– prof. dr. Gabriel Bulancea, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
– conf. dr. Anca Mihuț, de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație pentru componența Consiliului pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, după cum urmează:
Consiliul pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (CCȘ - UDJG) este format din 21 de cadre didactice titulare ale UDJG. Cadrele didactice cu funcții în cadrul structurilor de conducere ale UDJG, conform precizărilor de mai jos, dețin calitatea de membru titular de drept în CCȘ – UDJG numai pe perioada mandatului. Componența Consiliului pentru cercetare științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați este următoarea:
Colegiul operativ:
– Prorectorul responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare;
– Directorul CSUD;
– Președintele Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului UDJG.
Membri:
– Directorul Școlii doctorale de inginerie;
– Directorul Școlii doctorale de științe socio-umane;
– Reprezentanții Comisiei pentru Cercetare știintifică a Senatului UDJG (2 membri);
– Prodecanii facultăților, responsabili cu activități de cercetare, dezvoltare și inovare (14 membri).
Secretariat: salariații din cadrul Serviciului cercetare, dezvoltare și inovare.

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, statele de funcții și de personal didactic pentru anul universitar 2016/2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email