UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 156 / 28.10.2014

 
 Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 28.10.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, calendarul desfăşurării concursului de admitere sesiunea octombrie – noiembrie 2014, la programul de studii universitare de master „Teatru muzical”. (Anexă)
De asemenea, se aprobă, la cererea facultăţilor, acelaşi calendar pentru admiterea la alte programe de studii universitare de master din universitate, pentru locuri cu taxă.
 
Art. 2. Se respinge, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului, sesizarea formulată de către prof. dr. Mihaela Dumitriu, cadru didactic la Facultatea de Arte a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, înregistrată la Registratura UDJG sub nr. C8006/4.9.2014, iar la Cancelaria Senatului sub nr. 122/4.9.2014/CS, ca rămasă fără obiect.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU


Anexă Calendarul desfăşurării concursului de admitere sesiunea octombrie – noiembrie 2014