UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 73 / 25.09.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 2 din statul de funcţii al Departamentului de jocuri sportive şi educaţie fizică, Facultatea de Educaţie Fizicăşi Sport. Drept urmare, dl Baştiurea Eugen va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU