UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 16/12.05.2021

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Metodologia de autoevaluare a activității IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și a activității școlilor doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin Hotărârea Senatului Universității nr. 102/02.04.2021 (Anexa);
Procedura operațională privind modul de acordare a perioadelor de extindere a duratei activității studentului-doctorand, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 94/26.10.2020 (Anexa 4);
Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 140/29.09.2020 (Anexa 3);
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD,

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, prin vot electronic exprimat în perioada (11 – 12) mai 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează, la propunerea directorilor școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG, Raportul de evaluare internă întocmit în vederea evaluării periodice a Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Raportul se transmite Departamentului de asigurare a calității.

Art. 2. Se avizează, la propunerea directorilor școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG, repartizarea locurilor finanțate de la buget și cu taxă pentru admiterea la studii universitare de doctorat din anul 2021, după cum urmează:

Școala doctorală TOTAL LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT REPARTIZATE STATISTIC TOTAL LOCURI DE LA BUGETUL DE STAT REPARTIZATE PE DOMENII PRIORITARE TOTAL LOCURI IFR CU TAXĂ REPARTIZATE
IF, BB IFR, BFB IF, BB IFR, BFB
Inginerie mecanică și industrială 5 6 1 1 10
Științe fundamentale și inginerești 6 6 1 1 20
Științe biomedicale 2 3 1 1 50
Științe socio-umane 5 5 1 0 20
TOTAL 1 18 20 4 3 100
TOTAL 2 38 7
TOTAL GENERAL 45

Propunerea se transmite Consiliului de administrație spre aprobare.

Art. 3. Se avizează cererea de întrerupere a studiilor universitare de doctorat, formulată de următorul student-doctorand

Nr. crt. NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI și PRENUMELE studentului-doctorand (NUMELE după căsătorie) Anul de studii/ Forma de învățământ/ Forma de finanțare Solicitarea formulată de studentul-doctorand Solicitarea CSUD către Senatul Universității
1. MANOLE P. IULIAN I/ Cu frecvență/ Buget cu bursă Solicită întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.05.2021-30.04.2022) De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 12 luni (1.05.2021-30.04.2022)

Cererea se transmite senatului universității spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei student-doctorand BURLACU I. OANA-STELIANA, domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, în următoarea componență:

1. Preşedinte Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU
Director Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat Prof. dr. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Referent oficial Prof. dr. habil. Dorina-Nicoleta MOCUȚA
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
4. Referent oficial Prof. dr. Marian NĂSTASE
Academia de Studii Economice din București
5. Referent oficial Prof. dr. habil. Dragoș-Sebastian CRISTEA
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

 

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email