UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 13/06.04.2021

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
Procedura operațională privind modul de acordare a perioadelor de extindere a duratei activității studentului-doctorand, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 94/26.10.2020 (Anexa 4);
Metodologia privind susținerea publică a tezei de doctorat la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 140/29.09.2020 (Anexa 3);
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD,

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, prin vot electronic exprimat în perioada (5 - 6) aprilie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează cererile de prelungire/întrerupere a studiilor universitare de doctorat, formulate de studenții-doctoranzi cuprinși în Anexa nr. 1.
Cererile se transmit senatului universității spre aprobare.

Art. 2. Se avizează cererile privind acordarea unei perioade de grație, formulate de studenții-doctoranzi cuprinși în Anexa nr. 2.
Cererile se transmit Rectorului Universității, în vederea adoptării rezoluției finale.

Art. 3. Se avizează pozitiv solicitările formulate de doctorandele APARECI N. Tamara (GÎRNEȚ) și DĂNĂILĂ V. Irina-Valeria (ȚÎCĂU), Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, domeniul Inginerie mecanică, conducător de doctorat prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN, privind scutirea de la plata taxei de școlarizare aferente anului universitar 2020 - 2021.
Solicitările se transmit Rectorului Universității, în vederea adoptării rezoluției finale.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a domnului student-doctorand IONESCU I. TRAIAN-FLORIAN, domeniul Inginerie mecanică, în următoarea componență:

1. Preşedinte Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Lorena DELEANU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Referent oficial Prof. dr. ing. Dan-Mihai CONSTANTINESCU
Universitatea POLITEHNICA din București
4. Referent oficial Prof. dr. ing. Alexandru RĂDULESCU
Universitatea POLITEHNICA din București
5. Referent oficial Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Anexa nr. 1: Solicitări de prelungire/întrerupere a studiilor doctorale 

Anexa nr. 2: Solicitări de acordare a unei perioade de grație

 

 

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email