UGAL

IOSUD – UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Consiliul pentru studiile universitare de doctorat

 

HOTĂRÂREA
nr. 1/11.01.2021

 

În conformitate cu:
Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Codul Studiilor Universitare de Doctorat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul instituțional privind organizarea și funcționarea studiilor universitare de doctorat în școlile doctorale din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
HG nr. 5229/17.08.2020 privind aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de eticăprofesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în  cadrul unei teze de doctorat;
Decizia Rectorului Universității nr. 1760/30.07.2020 privind numirea Directorului CSUD;

Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, în data de 11 ianuarie 2021,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a domnului student-doctorand CORBU N.S. ALEXANDRU-RADU, domeniul Ingineria produselor alimentare, în următoarea componență:

1. Preşedinte: Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat:   Prof. dr. ing. Violeta NOUR
Universitatea din Craiova
3. Referent oficial: Prof. univ. dr. ing. Elena MUDURA
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
4. Referent oficial: Prof. univ. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
5. Referent oficial: Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Art. 2. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a domnului student-doctorand GINGĂRAȘU A. MIHAI, domeniul Inginerie mecanică, în următoarea componență:

1. Preşedinte: Academician prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat:   Prof. dr. ing. Elena MEREUȚĂ
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Referent oficial: Prof. dr. ing. Daniel CONDURACHE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
4. Referent oficial: Prof. dr. ing. Ioan-Călin ROȘCA
Universitatea „Transilvania” din Brașov
5. Referent oficial: Prof. dr. ing. Daniela TARNIȚĂ
Universitatea din Craiova

Art. 3. Se aprobă, la propunerea conducătorului de doctorat, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a domnului student-doctorand IONAȘCU I. DAN-CRISTIAN, domeniul Istorie, în următoarea componență:

1. Preşedinte: Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat:   Prof. univ. dr. Silviu-Dan LUPAȘCU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Referent oficial: Cercet. șt. gr. I dr. Cătălin TURLIUC
Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Istorie A. D. XENOPOL
4. Referent oficial: Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București
5. Referent oficial: Prof. univ. dr. Arthur-Viorel TULUȘ
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Art. 4. Se aprobă, la propunerea conducătorilor de doctorat, cu unanimitatea voturilor exprimate, comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat a doamnei student-doctorand NIȚU F. MARILENA-CRISTINA, domeniul Management/domeniul cotutelă Inginerie mecanică, în următoarea componență:

1. Preşedinte: Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2. Conducător de doctorat:   Conf. univ. dr. ing. habil. Carmen-Marilena GASPAROTTI
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
3. Conducător de doctorat în cotutelă Prof. univ. dr. ing. DHC Polidor-Paul BRATU
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
4. Referent oficial: Prof. univ. dr. Emil-Marian NĂSTASE
Academia de Studii Economice din București
5. Referent oficial: Conf. univ. dr. Solomia ANDREȘ
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
6. Referent oficial: Conf. univ. dr. ec. Radu-Constantin LIXĂNDROIU
Universitatea „Transilvania” din Brașov

Art. 5. Se avizează, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe biomedicale, cu unanimitatea voturilor exprimate, echivalarea studiilor doctorale parcurse la un alt program de doctorat și înmatricularea în an superior (anul III), pentru doamna student-doctorand ȘTEFĂNESCU A. ADA, conducător de doctorat prof. dr. habil. Kamel EARAR.
Cererea se transmite conducerii IOSUD-UDJG pentru aprobare.

Art. 6. Se avizează, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe biomedicale, cu unanimitatea voturilor exprimate, afilierea dnei conf. dr. habil. CIOBOTARU I. OANA-ROXANA, conducător de doctorat în domeniul Medicină, la IOSUD – UDJG, Școala doctorală de Științe biomedicale.
Propunerea se transmite Senatului Universității pentru aprobare.

Art. 7. Se avizează, la propunerea Directorului CSUD, cu unanimitatea voturilor exprimate, cererea de întrerupere a studiilor universitare de doctorat formulată de studentul-doctorand cuprins în tabelul de mai jos:

Nr. crt. NUMELE, INIȚIALA TATĂLUI și PRENUMELE (NUMELE după căsătorie) studentului-doctorand Anul de studii/
Forma de învățământ/
Forma de finanțare
Solicitarea formulată de studentul-doctorand Propunerea de rezoluție CSUD pentru înaintare la conducerea IOSUD
1 HOBJILĂ V. ALIN-DANIEL III/
Cu frecvență redusă/
Buget fără bursă
Solicită întreruperea studiilor doctorale pentru 24 luni (1.01.2021-31.12.2022) De acord cu întreruperea studiilor doctorale pentru 24 luni (1.01.2021-31.12.2022),

Cererea se transmite senatului universității spre aprobare.

Art. 8. Se aprobă, la propunerea Consiliului Școlii doctorale de Științe socio-umane, cu unanimitatea voturilor exprimate, exmatricularea de la studii universitare de doctorat a următorilor studenți-doctoranzi:

  • Domeniul Economie, conducător de doctorat prof. dr. Daniela-Ancuța ȘARPE:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. ALHAG A.A. FTEAH ABD ALKADER (Siria) 01.10.2016 Lipsa cererii privind revenirea în stagiul doctoral începând cu 1.10.2020
  • Domeniul Filologie, conducător de doctorat prof. dr. Doinița-Marcela MILEA:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. ANGHEL D. IULIANA (BLĂNARU) 01.10.2014 Expirarea perioadei de grație de 24 luni la 30.09.2020
  • Domeniul Filologie, conducător de doctorat prof. dr. Eugenia-Simona ANTOFI:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. HAZOVA SVETLANA (ȚÎBARNEA) (Republica Moldova) 01.10.2018 1. Nerespectarea programului de studii univeritare de doctorat
2. Lipsa actului adițional încheiat pentru anul universitar 2019-2020
3. Lipsa actului adițional încheiat pentru anul universitar 2020-2021
  • Domeniul Filologie, conducător de doctorat prof. dr. Elena CROITORU:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. BANU S. STELA (Republica Moldova) 01.10.2015 1. Nerespectarea programului de studii univeritare de doctorat
2. Lipsa cererii privind prelungirea studiilor doctorale
2. FUCIJI B. MARIANA  (Rep. Moldova) 01.10.2014 Expirarea perioadei de grație de 24 luni la 30.09.2020
  • Domeniul Filologie, conducător de doctorat prof. dr. Michaela PRAISLER:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. GELES C. CLAUDIU-ALEXANDRU 01.10.2016 Cerere de retragere de la studii doctorale
  • Domeniul Filologie, conducător de doctorat prof. dr. Mariana NEAGU:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. SIUMBELI SVETLANA (USATAIA) (Rep. Moldova) 01.10.2018 Cerere de retragere de la studii doctorale
  • Domeniul Istorie, conducător de doctorat prof. dr. Constantin ARDELEANU:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. DANILCEAC M. OLEG 01.10.2014 Expirarea perioadei de grație de 24 luni la 30.09.2020
  • Domeniul Istorie, conducător de doctorat prof. dr. George-Eugen ENACHE:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. PONOMARIOV I. VITALIE 01.10.2014 Expirarea perioadei de grație de 24 luni la 30.09.2020
  • Domeniul Istorie, conducător de doctorat prof. dr. Silviu-Dan LUPASCU:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. CAPRIȘ C. MARCEL 01.10.2014 Expirarea perioadei de grație de 24 luni la 30.09.2020
  • Domeniul Istorie, conducător de doctorat prof. dr. Arthur-Viorel TULUȘ:
Nr. crt. NUME, Inițiala tatălui, Prenume (NUME după căsătorie) Data înmatriculării Motivația exmatriculării
1. FILIMON V. MARIANA (DAKI) 01.10.2017 Nerealizarea activităților de cercetare prevăzute în planul individual de cercetare – în timpul stagiului doctoral nu a obținut numărul de credite transferabile (180 ECTS)
2. BORDEIANU C. ELENA-BEATRIS 01.10.2015 Cerere de retragere de la studii doctorale

 

 

Director CSUD,
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email