UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 103/20.11.2020

 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de Administraţie, în data de 20 noiembrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă structura anului universitar 2020-2021, pentru anii terminali de studii universitare de licență, respectiv de masterat, conform propunerilor făcute de către facultăți.
Propunerile se transmit Senatului universitar spre aprobare.
 

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email