UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 93/19.10.2020

 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de Administraţie, întrunit în ședință ordinară, în data de 19 octombrie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează, în conformitate cu prevederile art. 5 alineat (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică universitară, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 181/2013, rezultatele alegerilor din cadrul Comisiei de etică universitară pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte. Ca urmare, se validează alegerea doamnei șef lucrări dr. Angela IVAN în funcția de președinte al Comisiei de etică universitară, respectiv a doamnei lector dr. Elisabeta SLABU în funcția de vicepreședinte al comisiei mai sus menționate.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre avizare.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, înființarea cursului de formare continuă Management și politici publice în domeniul CDI.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează planul de învățământ pentru cursul de formare continuă sus-menționat.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se avizează ca oportunitatea operațiunii de verificare a efectuării orelor de curs și seminar în regim online, de către directorii de departament sau, după caz, de către decani, să fie decisă la nivelul Consiliului facultății.

Art. 5. Având în vedere prevederile art. 10 alineat (3) din  HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care se precizează că „la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile” și conform solicitării Direcției Generale Administrative, se aprobă următoarele măsuri administrative:

  • Convocarea Comitetului de complex pentru informare;
  • Aplicarea unui formular de informare și luare la cunoștință pentru studenții cazați în căminele Universității „Dunărea de Jos” din Galați prin care să se precizeze că, în cazul închiderii unui cămin conform art. 10 alineat (3) din HG nr. 856/2020, aceștia au obligativitatea să elibereze căminul în maximum 24 de ore, pentru o perioadă de 14 zile;
  • Studenții pot hotărî dacă își iau sau nu bagajul complet din cameră.

 

Art. 6. Având în vedere prevederile HG nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se aprobă propunerea de prelungire a perioadei de desfășurare a activităților didactice exclusiv online cu o lună, respectiv perioada 1 – 30 noiembrie 2020.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email