UGAL


HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Nr. 67/29.7.2020
 
Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 
 
Consiliul de Administraţie, întrunit în ședință în data de 29 iulie 2020, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 
HOTĂRĂȘTE:

 
Art. 1. Se aprobă, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Biroul juridic, Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați, învățământ cu frecvență, pentru anul 2020. (Anexa 1)
Metodologia se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 2. Se aprobă, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Biroul juridic, Metodologia privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, pentru anul 2020. (Anexa 2)
Metodologia se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 3. Se aprobă modificarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Mechanical Engineering/ Inginerie mecanică (în limba engleză), domeniul de licență Inginerie mecanică, învățământ cu frecvență, valabil începând cu anul universitar 2020-2021.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
Art. 4. Se aprobă cererile formulate de următorii studenți, care au beneficiat de mobilitate Erasmus+ în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, privind încadrarea în categoria de „forță majoră” ca urmare a pandemiei SARS-CoV-2, având în vedere și avizul favorabil al Biroului Juridic: 
 
Nr. crt. Nume și prenume student Facultate/
Anul de studii
Tipul mobilității
1 Ianciu (Ikim) Tetiana Facultatea de Litere/II studii
2 Iaconi Nicolae Facultatea de Inginerie/III studii
3 Cozma Nicoleta Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice/II studii
4 Strat Andreea-Diana Facultatea de Litere/II studii
5 Yegennazarov Gundogdy Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor/III studii
6 Nicolinco Ana Facultatea Transfrontalieră/I (M) studii
7 Mircha Viktoriia Facultatea de Litere/II studii
8 Bodlev Corina Facultatea Transfrontalieră/II studii
9 Stavăr Paraschiva-Vasilica Facultatea de Inginerie/III studii
10 Iacovlev Anastasia Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor/III studii
 
Art. 5. Se aprobă, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Biroul juridic, Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu. (Anexa 3)
 
Art. 6. Se aprobă, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Biroul juridic, Procedura pentru susținerea online a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. (Anexa 4)
Procedura se transmite Senatului universitar spre aprobare.
 
 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU
 

Anexa 1 Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă
Anexa 2 Metodologie privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi
Anexa 3 Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu
Anexa 4 Procedura pentru susţinerea online a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi