UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  70/17.11.2016


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, din data de 17.11.2016,

H O T Ă R Ă Ș T E:Art. unic. Se aprobă propunerile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată, din semestrul I al anului universitar 2016-2017, conform anexei.
Lista posturilor se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN


Anexa 1 Lista propunerilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată, din semestrul I al anului universitar 2016-2017
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email