UGAL Logo

UGAL

Prezenta metodologie stabilește procedura de recunoaștere de către IOSUD-UDJG a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate. 
Prezenta metodologie respectă principiul legalității, al autonomiei universitare, al transparenței, al responsabilității, precum şi normele etice și deontologice în vigoare. 
UDJG recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la: 
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; 
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată periodic prin ordin al ministrului de resort; 
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar. 
UDJG colaborează permanent cu Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi transmite semestrial către CNRED o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere.
Recunoaşterea de către UDJG a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, se realizează în scopul înscrierii la programele postuniversitare, al obţinerii abilitării, al ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UDJG. 
Exercitarea drepturilor conferite de titlul de doctor în științe și ocuparea unei funcții didactice în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.
În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, solicitantul înregistrează la registratura UDJG dosarul cu următoarele documente: 
  • cererea de recunoaştere, conform modelului din Anexa 1. În cerere vor fi menţionate obligatoriu datele de contact (corespondenţă) ale solicitantului, necesare comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere. Solicitantul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor declarate. Nesoluţionarea cererii nu poate fi imputată UDJG, dacă solicitantul nu urmăreşte corespondenţa primită sau nu dă curs în termen solicitărilor referitoare la dosarul de recunoaştere; 
  • copie de pe actul de identitate şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui, în copie legalizată sau copie şi traducere legalizată; 
  • diploma de doctor obţinută la una dintre instituţiile de învăţământ universitar acreditate, menţionate la Art. 3 al prezentei metodologii, tradusă şi legalizată, însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii, care să precizeze denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor, dacă domeniul de doctorat nu este indicat în diploma de doctor; 
  • rezumatul tezei de doctorat sau adresa de site unde este postat(ă) rezumatul sau teza de doctorat întro limbă de circulaţie internaţională (în cererea de recunoaştere a diplomei de doctor se va indica linkul); 
  • curriculum vitae din care să reiasă perioada stagiului de doctorat desfăşurat în străinătate; 
  • lista de articole şi contribuţii ştiinţifice, semnată de către solicitant; 
  • chitanţa de plată a taxei de procesare a dosarului, de recunoaştere a diplomei şi a titlului de doctor. 
Diploma de doctor supusă recunoaşterii trebuie să fie autentificată cu apostila de la Haga, pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state va fi supralegalizată sau însoţită de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. În situaţia în care IOSUD – UDJG sesizează existenţa unor suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, UDJG va sesiza organele abilitate. 
 
Dosarul de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, va fi verificat de secretariatul IOSUD - UDJG. Termenul de verificare şi de solicitare de documente, în caz că dosarul este incomplet sau nu respectă condiţiile precizate la Art. 7, este de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii solicitantului. Completarea dosarului se va face în maximum 20 zile de la data emiterii de către secretariatul IOSUD - UDJG a informării către solicitant. Documentele solicitate pentru completarea dosarului de recunoaştere vor fi depuse la registratura universității. Necompletarea în termenul precizat are ca efect respingerea dosarului de recunoaştere. În cazul respingerii dosarului, solicitantul sau reprezentantul acestuia cu procură notarială are dreptul să ridice documentele depuse, prin completarea unei cereri, în termen de maximum 3 luni de la depunerea dosarului. Dacă dosarul de recunoaştere nu a fost ridicat în termenul prevăzut, solicitantul îşi pierde dreptul de a-l mai solicita. 
 
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) stabileşte o comisie de trei evaluatori din domeniul de doctorat al solicitantului care va evalua dosarul de recunoaştere în termen de cel mult 45 de zile de la data depunerii dosarului complet. Termenul de soluţionare se poate prelungi prin decizia comisiei de evaluare, în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor din dosar şi/sau a statutului universităţii emitente. Solicitantul va fi informat prin e-mail cu privire la motivele nesoluţionării în termenul anterior menționat. 
 
  • Atribuţiile comisiei de evaluatori stabilite de CSUD sunt următoarele:
  • verifică statutul instituţiei de învăţământ superior care a emis documentele supuse recunoaşterii şi programul de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titlul de doctor. În cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii documentelor depuse la dosar, acestea se transmit către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie;
  • respinge dosarul, în cazul în care instituţia emitentă a diplomei de doctor nu se încadrează în categoriile menţionate la Art. 3 din metodologie;elaborează un raport de evaluare argumentat, referitor la recunoaşterea sau nerecunoaşterea diplomei şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate. Raportul de evaluare este supus aprobării CSUD şi se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor consiliului. 

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, se emite de către rectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, conform normelor legale. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă la adresa de corespondență furnizată în cererea de recunoaştere. 
 
În cazul deciziei de nerecunoaştere a diplomei şi titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, se transmit solicitantului decizia de nerecunoaştere şi hotărârea argumentată a CSUD. Contestaţia, de către solicitant, a deciziei de nerecunoaştere, va fi depusă la registratura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în termen de 30 de zile de la data confirmării prin poştă a primirii documentelor. 
Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către o comisie de contestaţie formată din experţi în domeniul de doctorat al solicitantului, stabilită de CSUD, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării. Hotărârea comisiei de contestaţie va fi discutată şi aprobată de CSUD, decizia CSUD fiind irevocabilă la nivelul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Decizia va fi comunicată solicitantului, prin poştă, la adresa de corespondență specificată în cererea de recunoaştere. 

Atestatul de recunoaştere a diplomei şi titlului de doctor se eliberează titularului, unei persoane împuternicite notarial sau este transmisă, prin servicii poştale, la cererea scrisă a solicitantului.

Procedura completă:
Metodologie privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
Cerere pentru recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
Ordin privind recunoașterea diplomei de doctor

 

Link de acces PCUe:
Procedura pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email