UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 60 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 25.09.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se respinge ca neîntemeiată, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului, contestaţia formulată de către d-na Loreta Neculai, înregistrată la Registratura universităţii sub nr. C8342/12.09.2014.

Art. 2. Se respinge ca neîntemeiată, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului, sesizarea (intitulată “contestaţie”) formulată de către d-na prof. dr. Mihaela Dumitriu, înregistrată la Registratura universităţii sub nr. C8052/4.09.2014.

Art. 3. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2014/2015:
 
Nr. crt. Program de studii Domeniul Facultatea
1. Teologie ortodoxă didactică Teologie Istorie, Filosofie şi Teologie
2. Teologie ortodoxă asistenţă socială
3. Jurnalism Ştiinţe ale comunicării Litere
4. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză Limbă şi literatură
5. Limba şi literatura franceză  – Limba şi literatura română
6. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
7. Educaţie fizică şi sportivă Educaţie fizică şi sport  
 
 
 
 
Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
 
 
 
 
 
8. Electromecanică Inginerie electrică
9. Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria mediului
10. Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate
11. Piscicultură şi acvacultură Zootehnie
12. Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
13. Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
14. Ingineria procesării materialelor Ingineria materialelor
 
Referitor la planul de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă „Jurnalism” (poziţia 3 în tabelul de mai sus), Senatul a hotărât completarea denumirii disciplinei „Legislaţie” (anul III, poziţia 2) cu, de exemplu, „europeană”, „civilă” etc.

Art. 4. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2014/2015:
 
Nr. crt. Program de studii Domeniul Facultatea
1 Sisteme informatice de conducere avansată Ingineria sistemelor Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
2. Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie Ingineria materialelor  
 
 
 
Inginerie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inginerie
 
3. Nanotehnologii şi materiale funcţionale
4. Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie Ingineria mediului
5. Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă
6. Grafică şi modelare computerizată Inginerie industrială
7. Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie
8. Managementul calităţii în inginerie industrială
9. Materiale şi ingineria fabricării Inginerie mecanică
10. Modelare şi simulare în inginerie mecanică
11. Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
12. Loisir - Fitness Ştiinţa sportului şi educaţie fizică Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
13. Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) Istorie
14. Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale Economie şi afaceri internaţionale
15. Limba română - Identitate şi deschidere culturală Filologie
16. Ingineria materialelor avansate Ingineria materialelor
17. Spaţiul românesc între Orient şi Occident Istorie Istorie, Filosofie şi Teologie
18. Monitorizarea şi managementul mediului Ingineria mediului Ştiinţe şi Mediu

Referitor la planul de învăţământ al programului de studii universitare de masterat „Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)” (poziţia 13 în tabelul de mai sus), Senatul a hotărât reformularea denumirii disciplinei „Drept euroregional” (anul II, poziţia 4), întrucât această denumire nu se regăseşte în planuri de învăţământ similare.
           
Art. 5. Se aprobă cererea formulată de către dl prof. univ. dr. Adrian Micu, cadru didactic la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, de a desfăşura activităţi didactice, în regim de plata cu ora, o normă, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în anul universitar 2014/2015.

Art. 6. Se validează rezultatul concursului de selecţie pentru funcţia de decan la Facultatea de Arte, în persoana d-lui conf. dr. Teodor Niţă.

Art. 7. Se validează rezultatul concursului de selecţie pentru funcţia de decan la Facultatea de Inginerie, în persoana d-lui prof. dr. ing. Cătălin Fetecău.

Art. 8. Date fiind exigenţele privind calitatea procesului didactic şi condiţiile minime de securitate pe perioada derulării tuturor activităţilor desfăşurate în spaţiile universităţii, Senatul hotărăşte dimensionarea seriilor de predare la maximum 150 de studenţi. Această limitare trebuie coroborată cu capacitatea fizică a sălilor de curs în care se desfăşoară activităţile didactice.

Art. 9. Se admite ca întemeiată, la propunerea Comisiei juridice şi de etică a Senatului, sesizarea formulată de către dl senator student Ionuţ Dumitraşcu, înregistrată la Cancelaria Senatului sub nr. 132/9.9.2014/CS. În consecinţă, dlui senator student Nechifor Alexandru nu i se va plăti indemnizaţia aferentă lunii septembrie 2014.

Art. 10. Se aprobă, în urma raportului Comisiei pentru bază materială, buget şi finanţe, răspunsul primit din partea Consiliului de Administraţie la solicitarea Senatului din Hotărârea nr. 39/19.06.2014, ca fiind acceptabil.

Art. 11. Se aprobă cererea formulată de către Angheluţă Oana Nicoleta, absolventă a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, promoţia 2014, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Art. 12. Se aprobă cererea formulată de către Timofte Cătălin Nicuşor, absolvent al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, promoţia 2014, specializarea Măsurători terestre şi cadastru, de a susţine examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Transilvania” din Braşov.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email