UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 128/20.09.2022

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 20 septembrie 2022, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează solicitarea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG privind componența comisiei de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2022, pentru domeniul de doctorat Inginerie industrială, după cum urmează:

              Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială

Nr. crt. Componența comisiei de admitere
Domeniul de doctorat – Inginerie industrială
1.

Prof. univ. dr. habil. Cătălina ITICESCU               Președinte

Prof. univ. dr. ing. Luminița MORARU                   Membru
Prof. univ. dr. ing. Victor CRISTEA                          Membru

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


Art. 2. Se avizează, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, repartizarea pe școli doctorale a celor 6 (șase) locuri/granturi de studii doctorale finanțate de la bugetul de stat cu care a fost suplimentată cifra de școlarizare pentru admiterea din septembrie 2022 a cetățenilor români și ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, precum și repartizarea numărului de locuri cu taxă, după cum urmează:

 

Nr. crt. Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat TOTAL locuri de la bugetul de stat repartizate statistic TOTAL locuri cu taxă solicitate
Buget cu bursă Buget fără bursă
1. Științe biomedicale Medicină 2 2 10
Farmacie
2. Științe socio-umane Management 1 1 -
Marketing
TOTAL 3 3 10

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează solicitarea Facultății de Inginerie de modificare a structurii anului universitar 2021-2022 prin introducerea unei sesiuni suplimentare de restanțe pentru toți anii de studii universitare de licență și de masterat, în perioada 21-23 septembrie 2022.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă solicitarea Departamentului de învățământ la distanță și cu frecvență redusă de  organizare a unei sesiuni de admitere suplimentare, după cum urmează:

  1. Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila, programul de studii universitare de licență  Agricultură (la Buzău), învățământ cu frecvență redusă – 8 locuri.
  2. Facultatea de Litere, programul de studii universitare de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, învățământ la distanță – 17 locuri.

Totodată, se aprobă calendarul desfășurării concursului de admitere, sesiunea suplimentară  septembrie 2022, după cum urmează:

 

20-22 septembrie 2022, până la ora 12:00 Înscrieri la centrele special amenajate la Galați și la Buzău
22-23 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale și rezolvarea contestațiilor
26 septembrie 2022 Începerea perioadei de înscriere în anul I și semnarea contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023

Notă: Candidații trebuie să depună dosarul complet, cu diploma de bacalaureat în original.


 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email