UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 71/21.07.2021

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 21 iulie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează pozitiv organizarea unei sesiuni suplimentare de restanțe, pentru toți studenții, în perioada 1 - 10 septembrie 2021. Oportunitatea organizării acestei sesiuni, precum și condițiile de desfășurare a acesteia vor fi stabilite de către consiliile facultăților. 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează pozitiv, la propunerea Departamentului de formare continuă şi transfer tehnologic, înființarea următoarelor programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă în cadrul proiectului Măsuri active de creștere și eficientizare a capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cod proiect CNFIS-FDI-2021-0443:

 1. Elemente de noutate privind turismul durabil și arii naturale protejate.
 2. Strategii de regenerare urbană și managementul infrastructurii verzi.
 3. Strategii privind dezvoltarea siguranței circulației rutiere.
 4. Politici și strategii în turism.
 5. Elemente de noutate privind modelarea numerică aplicată în inginerie.
 6. Strategii de dezvoltare a rețelelor neuronale cu aplicabilitate în inginerie.
 7. Elemente de noutate în modelarea sistemelor.
 8. Scheme de calitate și dezvoltarea a producției locale.
 9. Know-how tehnologic în universități.
 10. Măsuri specifice de finanțare a transferului tehnologic.
 11. Măsuri specifice de finanțare pentru proiecte naționale și internaționale.
 12. Proceduri specifice O.S.I.M. și O.R.D.A.
 13. Creșterea vizibilității internaționale a cercetării instituționale.
 14. Analiza structurală a materialelor compozite cu aplicabilitate în industrie.
 15. Strategii și politici de marketing.

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează pozitiv planurile de învățământ pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sus-menționate. 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email